neděle 28. srpna 2016

The English Version

What Was in The Forest
Behind The Lookout
in Short Episodes (IV)
The Fig.1: There is our goal behind the field. Líský the settlement. 7.30. 2016.
Taken with my Canon.

(Líský the settlement, 7.30. 2016)

Soon we learnt that we were later a bit when we found ourselves in the forest behind the lookout. Again we met the car we saw it passing by the lookout to the forest a time before. It stood on a sylvan path. A small boy was at it and we could see his parents picking blue berries nearby the path in the forest terrain. Yes, it was the time of blue berries. As for the occurrence of Epipactis the genus belonging to Orchidaceae the family we were later really. We knew, thanks to my friend Adam Majer, that there grew two or three species of this genus in this habitat. And yes, I could confirm this fact because we begun to find these orchids almost immediately after entering the forest room.
The Fig.2: You are looking into the forest from our sylvan path. Líský the settlement.
7.30. 2016. Taken with my Canon.

Unfortunately, all the plants were in fruit. We found no plant in flower, their flowering phase was finished at that time of our visit.
Fig.3: Orthilia secunda (Pirolaceae). Its flowers were closed. The forest behind
 Líský the settlement. 7.30. 2016. Taken with my smart phone.

I am not such an expert to be able to identify individual species in their fruitful stadium and therefore my photos should document an abundant existence of this genus in the place only as well as the fact that they have their grace even though they do not bloom. My friend Adam, the florist, wrote that their identification was not easy in the fruitful stadium. He offered a help of one expert who devoted to this genus, this botanist processed Epipactis the genus for the Czech Flora, the big work of several thick volumes. But my photos did not catch all the needed diacritical characters so that an expert could identify the separate plants at the species level with certainty.
The Fig.4: A plant of Epipactis the genus in fruit, one of the
first plants I found. The fruitful spike is distant.Ovaries are
more or lesser flat.The forest behind Líský the settlement.
7.30. 2016. Taken with my smart phone.


As each of our trio begun to find some plants of Epipactis the genus almost at the same time I recorded a next interesting and rarer plant growing in the same sylvan terrain as orchids of the Epipactis the genus. And while my two companions were announcing loudly next and next Epipactis plants to me from their more distant places in the sylvan terrain I was lying on my right or left side and trying to catch this tiny green herb as best as I could. There were more plants growing in the place so that I could select the best ones for my photographing purposes. They did not grow in dense clusters together, rather they were distributed in lesser or more distances from each other. I classified this plant as to be Orthilia secunda from Pirolaceae the family. If there are something in common between Epipactis and Orthilia then it is their mycorrhiza, i.e. a symbiotic relationship with microscopic fungi living in their root systems and mediating their nutrition from root systems of some trees or other herbs.The Czech Version

Co bylo v lese za
rozhlednou
v krátkých epizodách (IV)
The Fig.5: Orthilia secunda, a spike in more detail. Nearby Líský the settlement. 7.30 2016. Taken
 with my smart phone.

(Osada Líský, 30.7. 2016)

Brzy jsme zjistili, že přicházíme trochu pozdě, když jsme se ocitli v lese za rozhlednou. Opět jsme se potkali s autem, které jsme viděli projíždět kolem rozhledny k lesu před nějakou dobou. Stálo na lesní cestě. Byl u něj malý chlapec a my mohli vidět jeho rodiče, jak sbírají borůvky nedaleko cesty v lesním terénu. Ano, byl čas borůvek.
The Fig.6: This plant of Epipactis the genus is different from the plant on the fig.4. Its spike is
much denser and ovaries are oblong global. Also its coloration in comparison with the previous
 plant is much darker green and the dried tepals are darker in color than it is with the plant on
the fig.4. 7.30. 2016. Nearby Líský the settlement.Taken with my smart phone.

Pokud jde o výskyt rodu kruštík (Epipactis), který patří do čeledi vstavačovitých (Orchidaceae), přišli jsme opravdu pozdě. Věděli jsme, díky příteli Adamu Majerovi, že na této lokalitě rostou dva či tři druhy z rodu kruštík (Epipactis). A ano, ten fakt jsem mohl potvrdit, protože jsme tyto orchideje začali nacházet téměř ihned po vstupu do lesního prostoru.
The Fig.7: Three spikes of Orthilia secunda in more detail.
Nearby Líský the settlement. 7.30.2016. Taken with my
smart phone.

Bohužel, všechny rostliny byly v plodu. Nenašli jsme žádnou kvetoucí rostlinu, v době naší návštěvy byla jejich fáze kvetení ukončena.
Nejsem takový expert, aby dokázal určit jednotlivé druhy v plodném stádiu, a tudíž by mé fotografie měly dokládat pouze hojnou existenci rodu na místě a také skutečnost, že mají svůj půvab, i když nekvetou. Přítel Adam, florista, psal, že jejich určení není v plodném stádiu snadné. Nabízel pomoc jednoho odborníka, který se tomuto rodu věnuje, tento botanik zpracoval rod kruštík (Epipactis) pro Květenu České republiky, velké dílo o několika tlustých svazcích. Ale moje fotografie nezachytily veškeré potřebné diakritické znaky, aby mohl odborník jistě určit jednotlivé rostliny na druhové úrovni.

Jak každý z našeho tria začal nacházet kruštíky skoro současně, zaznamenal jsem další zajímavou a vzácnější rostlinu rostoucí v tomtéž lesním terénu jako orchideje rodu kruštík (Epipactis). A zatímco mně moji dva společníci hlasitě oznamovali další a další kruštíky ze svých vzdálenějších míst v lese, já jsem ležel na pravém či levém boku a snažil se zachytit tuhle drobnou zelenou bylinku, jak jsem mohl nejlépe. V tom místě rostlo více rostlin, takže jsem mohl vybírat ty nejlepší pro své fotografické účely. Nerostly v hustých shlucích pospolu, spíš byly distribuovány v menších nebo větších vzdálenostech od sebe navzájem.

The Fig.8: A next stout plant of Epipactis the genus, its whole habitus. It is similar to the one on
the fig.6 but its dried tepals are lighter in color than it is with the plant on the fig.6 but its flowers
are not in so tight arrangement as it is in the previous case. 7.30. 2016. Nearby Líský the
settlement.Taken with my smart phone.

Klasifikoval jsem tuto rostlinu jako hruštici jednostrannou (Orthilia secunda) z čeledi hruštičkovitých (Pirolaceae). Existuje-li mezi hrušticí (Orthilia) a kruštíkem (Epipactis) něco společného, pak to je jejich mykorrhiza, tj. symbiotický vztah s mikroskopickými houbami, které žijí v jejich kořenových soustavách a zprostředkovávají jejich výživu z kořenových systémů některých stromů nebo jiných bylin.
The Fig.9: A part of the spike of the plant on the fig.8 in
more detail. Nearby Líský the settlement. 7.30. 2016.
Taken with my smart phone.

Česká verze popisků pod obrázky:

Obr.1: Za tím polem je náš cíl. Osada Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.2: Díváte se do lesa z naší lesní cesty. Osada Líský, 30.7. 2016. Pořízeno mým Canonem.

Obr.3: Hruštice jednostranná (Orthilia secunda), hruštičkovité (Pirolaceae). Její květy byly zavřené. Les za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.4: Rostlina rodu kruštík (Epipactis) v plodu, jedna z prvních rostlin, kterou jsem našel. Plodné květenství je řídké. Semeníky jsou více méně ploché. Les za osadou Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.5: Hruštice jednostranná (Orthilia secunda), květenství detailněji. 30.7. 2016. Opodál osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.6: Tahle rostlina z rodu kruštík (Epipactis) je odlišná od rostliny na obr.4. Má hustší květenství a semeníky jsou podlouhle oválné. Také zbarvení v porovnání z předešlou rostlinou je mnohem tmavozelenější a zaschlé tepaly jsou zbarveny tmavěji než u rostliny na obr.4. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.
The Fig.10: The part of the forest where we found the plants of Epipactis the genus as well as
the herbs of Orthilia secunda. Standing with our backs to the lookout it was the part to our left
side from the sylvan path. The following exploration of the right part of the forest brought no
findings of plants from Orchidaceae the family. 7.30. 2016. Nearby Líský the settlement.
Taken with my smart phone.

Obr.7:: Tři květenství hruštice jednostranné (O. secunda) detailněji. Opodál osady Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.8: Další statná rostlina z rodu kruštík (Epipactis), celkové vzezření. Je podobná té na obr.6, ale její květy nejsou v tak těsném uspořádání jako v předešlém případě. 30.7. 2016. Poblíž osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.9: Část květenství rostliny na obr.8 detailněji. Poblíž osady Líský. 30.7. 2016. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Obr.10: Část lesa, kde jsme našli rostliny z rodu kruštík (Epipactis) a také byliny hruštice jednostranné (O. secunda). Zády k rozhledně to byla část po naší levé straně od lesní cesty. Následující průzkum pravé části lesa nepřinesl žádné nálezy rostlin z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). 30.7. 2016, opodál osady Líský. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat