sobota 24. června 2017

The English Version

The Longer Story

The Soldiers Behind The Castle in Liblice the village

The Fig.1: The soldier, Orchis militaris, at the habitat nearby The Castle in Liblice the village.
5.27. 2017.
Obr.1: Voják, vstavač vojenský (Orchis militaris), na lokalitě poblíž Zámku v Liblici. 27.5.
2017.

The Fig.2: More specimens of Orchis militaris. At the habitat nearby The Castle in Liblice the
village. 5.27. 2017.
Obr.2: Více exemplářů vstavače vojenského (O. militaris). Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici.
27.5. 2017.

The regular seasonal symposiums of The Nature at the habitat behind The Castle in Liblice the village have treated among other peaceful delegates a military component, too. This first phrase should prepare a ground for me. Namely, I would like to tell you about next orchid we found there.

The Fig.3: The more detailed view of a spike of Orchis militaris. You can see why this orchid
has been nicknamed "the soldier". The tepals above the labium form a helmet. At the habitat
nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.3: Detailnější pohled na květenství vstavače vojenského (O. militaris). Můžete vidět, proč
se přezdívá "voják". Tepaly nad pyskem tvoří helmici. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.
5. 2017.

The Fig.4: The more detailed view of four flowers of Orchis militaris at various angles.
 At the habitat nearby The Castle in Liblice the village. 5.27. 2017.
Obr.4: Detailnější pohled na čtyři květy vstavače vojenského (O. militaris) v různých úhlech.
Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici. 27.5. 2017.

After our arrival at the habitat we could see that we would not be alone there. The habitat is flat like a table, roughly its form is an extended oval of the size of about a larger football playground. All its perimeter is lined with a mixed wood mostly consisting of leafy trees. At the first glance the own habitat seems not to be wet but as soon as you step into it and first rare botanic gems force you to fall on your knees a while later they will be soaked with humidity. We walked the locality in a crisscross way and our shoes remained quite dry. In other words, if the pressure is not sufficient the soil releases no water or a couple of drops only. Of course, the state of water source in the soil will be dependent on raining, too. Within the habitat we could see several solo trees or their small groups but the most part of the area was covered with various herbs. Many of them indicated that you were in a place with the higher soil humidity.

The Fig.5/a: A photo-study of the same part of the spike of one specimen of Orchis militaris
on three pictures. Imagine yourself you are dwarfs. You can use the spike as a ladder and then
you can climb it up and down. Or you can take it as a tree and you can climb its branches, well,
the ability to imagine oneself anything is a great advantage. At the habitat nearby The Castle in 
Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.5/a: Fotostudie téže části květenství jednoho exempláře vstavače vojenského (O. militaris)
na třech obrázcích. Představte si, že jste trpaslíci. Můžete použít květenství jako žebřík, takže
po něm můžete šplhat nahoru a dolů. Nebo ho můžete brát jako strom a šplhat po jeho větvích,
inu, schopnost cokoliv si představit je veliká výhoda. Na lokalitě poblíž Zámku V Liblici, 27.5.
2017.

The fig.5/b: As dwarfs you can enjoy the beauty of flowers of this orchid. You can examine
their coloration: the pale violet hue with the darker violet hue of venation, strips and points.
You can recognize various parts of the flowers in the more detailed way, you can admire their
sophisticated sharps and forms and you can consider if something like this could be created by
itself or by The God´s will. At the habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.5/b: Jako trpaslíci si můžete vychutnávat krásu květů téhle orchideje. Můžete si prohlížet
jejich zbarvení: ten bledavě fialový odstín s temněji fialovým odstínem žilkování, proužků a
teček. Můžete rozpoznávat rozmanité části květů detailněji, můžete obdivovat jejich
rafinované tvary a formy a můžete zvažovat, jestli něco takového se mohlo vytvořit samo o
sobě nebo vůlí Boží. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.5/c: If you are patient enough then you can see that the flowers have short, thick and
blunt spurs. You can see the scrolled ovaries and the remarkably long near labium resembling an
arrow with stabilizing wings (its bifurcate ending in a cordial form and the two reduced tepals
 closer to the flower´s mouth). At last but not least you can notice the first signs of fading away. 
At the habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.5/c: Jste-li dost trpěliví, můžete vidět, že květy mají krátké, silné a tupé ostruhy. Můžete
vidět zkroucené semeníky a pozoruhodně dlouhý úzký pysk připomínající šipku se
stabilizačními křidélky (jeho vidlicovité zakončení ve tvaru srdce a dva redukované tepaly
blíže k ústí květu). V neposlední řadě si můžete všimnout prvních známek vadnutí. Na
lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Well then, as we stood up at the edge of the habitat we could overview all its flat and open terrain in which a lonely man was browsing slowly with a camera in his hands. Very carefully and slowly we followed his example. Usually me and my two attendants encounter on no living soul in the courses of our field trips. This was why my concentration was a bit interrupted by the other person´s presentation. I could not help myself. From time to time I had to watch him in an discreet way. Fortunately, his behavior suggested a botanist or an amateur florist or a lover of the Nature. In a moment I could observe how he was laying on his belly at a longer distance from us and photographing a plant in front of him.

The Fig.6: The plant to the right is Orchis militaris. The more robust plant growing before
the plant of O. militaris (to the left) is ambiguous to me. Maybe it is a fading specimen of
Dactylorhiza majalis but also it may be an outcome of the inter-species hybridization.
If more species of the orchids grow together in one habitat the probability of various
hybrid combinations increases. At the habitat nearby The Castle in Liblice the village,
5.27. 2017.
Obr.6: Rostlina vpravo je vstavač vojenský (O. militaris). Statnější rostlina rostoucí před
rostlinou vstavače vojenského (O. militaris) (vlevo) je pro mne nejednoznačná. Možná je to
vadnoucí exemplář prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), ale také to může být výsledek
mezidruhového křížení. Roste-li pohromadě na jedné lokalitě více druhů orchidejí,
pravděpodobnost různých hybridních kombinací vzrůstá. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici,
27.5. 2017.

Gradually we all four present at the habitat were approaching to each other. As soon as the contact among us was tight enough the man broke the silence. "Did not you find Epipactis palustris?" he asked. "No so far but we are searching for it, too", I replied. "There are nice soldiers over there ," the man continued on pointing to the opposite part of the habitat. It was clear he were leaving the place already. Then he left us as well as the locality slowly and he disappeared out of our sight on a sylvan path. Thanks to the man the occurrence of the soldiers at the habitat was confirmed in advance. At the same time my longing to find Epipactis palustris increased. The man searched for this species of the orchids in vain. Why could not we succeed in our finding it?

The Fig.8: Fading flowers of Orchis militaris. The first fading part of the flowers seems to be
the labium. At the habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.8: Vadnoucí květy vstavače vojenskéhpo (Orchis militaris). Zdá se, že první vadnoucí část
 květů je pysk. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

But the soldiers were here and we wanted to see them, too. Our attention was turned to them. We started heading for the opposite side of the habitat and soon we had our first findings of the soldiers, i.e. imposing specimens of Orchis militaris. The meeting with them was diminished a bit with the fact that most of them was slowly flowering away already. We were in the place rightly after their best flowering phase.

The Czech Version

Delší příběh

Vojáci za Liblickým zámkem

The Fig.9: A next look into a fading spike of Orchis militaris. At the habitat nearby The
Castle in Liblice, 5.27. 2017.
Obr.9: Další pohled do vadnoucího květenství vstavače vojenského (O. militaris). Na lokalitě
poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Pravidelná sezónní sympózia Přírody na lokalitě za Zámkem v Liblici hostí, mezi jinými mírumilovnými delegáty, také vojenskou složku. Tahle první věta by mi měla připravit půdu. Totiž, rád bych Vám vyprávěl o další orchideji, kterou jsme tam našli.


The Fig.10: The only man present at the habitat at the time of our visit. I took a shot of him
photographing some specimen of the orchids. At the habitat nearby The Castle in Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.10: Jediný člověk přítomný na lokalitě v době naší návštěvy. Vyfotil jsem ho, jak fotí
nějaký exmplář z orchidejí. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Po příchodu na lokalitu jsme mohli vidět, že tam nebudeme sami. Lokalita je plochá jako stůl, její tvar je zhruba protáhlý ovál o velikosti přibližně většího fotbalového hřiště. Celý obvod je lemován smíšeným lesem, který povětšinou sestává z listnáčů. Na první zběžný pohled se zdá, že lokalita není mokrá, ale jakmile do ní vkročíte a první vzácné botanické šperky vás přimějí klesnout na kolena, za chvíli je budete mít nasáklé vodou. Procházeli jsme lokalitou křížem krážem a boty nám zůstaly zcela suché. Jinými slovy, není-li tlak dostatečný, půda neuvolní žádnou vodu nebo jen pár kapek. Samozřejmě, že stav vodního zdroje v půdě bude rovněž záviset na dešťových srážkách. Na lokalitě jsme mohli vidět několik solitérních stromů nebo jejich skupinky, ale největší část té oblasti porůstaly rozmanité byliny. Mnohé z nich indikovaly, že jsme na místě s vyšší půdní vlhkostí.


The Fig.11: The sky was blue with no clouds. Only the sylvan edges gave pleasant shadows.
Most of the habitat´s platform drowned itself in the sunshine. At the habitat nearby The Castle
in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.11: Obloha byla modrá bez oblaků. Jen lesní okraje poskytovaly příjemné stíny. Většina z
plošiny lokality se utápěla ve slunečním svitu. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Nuže, jak jsme stanuli na okraji lokality, mohli jsme přehlížet celý její plochý a otevřený terén, v němž se s fotoaparátem v rukou pomalu brouzdal osamělý muž. Velmi opatrně a zvolna jsme následovali jeho příklad. Obvykle během terénních výletů já a moji dva společníci nenarazíme na živou duši. Proto bylo mé soustředění trochu přítomností další osoby narušováno. Nemohl jsem si pomoci. Často jsem ho musel nepozorovaně sledovat. Naštěstí jeho chování naznačovalo botanika či amatérského floristu nebo milovníka přírody. V jedné chvíli jsem pozoroval, jak si lehá na břicho ve větší vzdálenosti od nás a fotí nějakou rostlinu před sebou.


The Fig.12: About two trees at the habitat have already been dead skeletons only. At the
habitat nearby The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.12: Pár stromů na lokalitě jsou už jen mrtvé kostry. Na lokalitě poblíž Zámku v Liblici, 27.
5. 2017.
Postupně jsme se všichni čtyři přítomní na lokalitě navzájem přiblížili. Jakmile byl kontakt mezi námi dostatečně těsný, muž prolomil ticho. "Nenašli jste kruštík bahenní (Epipactis palustris)?" zeptal se. "Zatím ne, ale taky po něm pátráme", odpověděl jsem. "Támhle jsou pěkní vojáci", pokračoval muž a ukazoval na protější část lokality. Bylo jasné, že už místo opouští. Poté nás i lokalitu zvolna opustil a zmizel nám z dohledu na lesní cestě. Díky tomu muži byl výskyt vojáků na lokalitě potvrzen předem. Současně se zvýšila moje touha najít kruštík bahenní (E. palustris). Ten člověk hledal tento druh ze vstavačovitých (Orchidaceae) marně. Proč bychom v jeho nálezu nemohli být úspěšní my?

The Fig.13: Well, from time to time an innocent white cloud appeared on the blue canvas of
the sky. At the habitat nearby The Castle in Liblice, 5.27. 2017.
Obr.13: Nu, čas od času se na modrém plátně oblohy nevinný bílý oblak zjevil. Na lokalitě
poblíž Zámku v Liblici, 27.5. 2017.

Ale byli tu ti vojáci a ty jsme také chtěli vidět. Naše pozornost se zaměřila na ně. Začali jsme směřovat na protější stranu lokality a brzy jsme měli první nálezy vojáků, tzn. velkolepých exemplářů vstavače vojenského (Orchis militaris). Setkání s nimi trochu umenšoval fakt, že už většina z nich zvolna odkvétala. Byli jsme na místě právě po jejich nejlepší fázi kvetení.


The Fig.14: A fading spike of Orchis militaris. At the habitat nearby The Castle in Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.14: Vadnoucí květenství vstavače vojenského (O. militaris). Na lokalitě poblíž Zámku v
Liblici, 27.5. 2017.

Žádné komentáře:

Okomentovat