pondělí 19. června 2017

The English Version

By Shortcut

What was it behind the Castle in Liblice?

The Fig.1: One flower of Orchis palustris at the closest detail. Nearby The Castle in Liblice.
5.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.1: Jeden květ vstavače bahenního (O. palustris) v největším detailu. Poblíž Zámku v
Liblici. 27.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Because of the shortness of my last posts I can´t show and depict all what was behind the Castle in Liblice in one post. I took a lot of photos there because in botanic terms the habitat was very generous. Nevertheless I can do it gradually, though not in a regular way, a fragment by a fragment.

The Fig.2: A whole view of a robust specimen of a hybrid rather than Dactylorhiza majalis
because there is a lack of its typical striped pattern on leaves. Nearby the Castle in
Liblice. 5.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.2: Celkový pohled na statný exemplář spíše nějakého křížence než prstnatce májového
 (D. majalis), protože na listech chybí typický proužkovaný vzor.
Poblíž Zámku v Liblici. 27.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

While various international scientific symposiums have been held in the Castle there has been a fascinating locality not so far away from its back areal. Every spring and summer time this remarkable place has held its own symposiums independent on the ones held in the Castle. Their main participants have been some rare species of the orchids as well as other interesting and threatened plants in Czech republic. These regular meetings having been held at the habitat have not been attractive to various pollinators only but also their regular visitors at the spring and summer periods have been manifold strange people having been interested in the gems of our Nature.
They are observers and admirers of these regular meetings.

The Fig.3: The more detailed look at flowers in an dense inflorescence of the plant on the Fig.
2. Nearby the Castle in Liblice. 5.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.3: Detailnější pohled na květy v hustém květenství rostliny na obr.2. Poblíž Zámku v Liblici.
 27.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

We found four species of the orchids (Orchidaceae the family) with certainty there. In this post I would like to show you the first two of them on more of my photos. They are Orchis palustris  and Dactylorhiza majalis and this species belonged to the most numerous at the habitat. Some of
the photos here show hybrids rather than clear species.

Notice:
Well, today I had to do some corrections in texts, under the pictures as well as in the main text. The original version depicted all the plants on the pictures in this post as one species: Orchis palustris. But my botanic consultant and friend Adam noticed the fact that there have been two clear species at least including some possible hybrids on these pictures. Sometimes one can be tired making mistakes. Sorry! Adam, thanks for your corrections.

The Czech Version

Zkratkou
Co to bylo za zámkem v Liblici?


The Fig.4: This photo documents well separate distances among the plants. They never grew
in tight clusters. The plants on this picture seem to be hybrids rather than the clear specimens
of Dactylorhiza majalis (the lack of the striped pattern on their leaves).
Nearby the Castle in Liblice. 5.27. 2017, taken with my smart phone.
Obr.4: Tento snímek dobře dokumentuje jednotlivé vzdálenosti mezi rostlinami. Nikdy nerostly
 v těsných shlucích. Zdá se, že rostliny na tomto obrázku jsou spíše kříženci, než čisté exempláře
prstnatce májového (D. majalis) (chybění proužkatého vzoru na listech). Poblíž Zámku v Liblici. 
27.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Kvůli krátkosti mých posledních postů nemohu ukázat a popsat vše, co bylo za zámkem v Liblici v jednom postě. Udělal jsem tam spousty fotografií, protože botanicky byla lokalita velice štědrá. Nicméně, mohu to dělat postupně, třebaže ne pravidelně, zlomek po zlomku.

The Fig.5: This photo shows the striped pattern on leaves of Dactylorhiza majalis. Not all of the
specimens had this striped pattern so marked (see the pic.2). Nearby the Castle in Liblice. 5.27.
2017, taken with my smart phone.
Obr.5: Tahle fotografie ukazuje proužkovaný vzor na listech prstnatce májového (D. majalis).
Ne všechny exempláře měly tento proužovaný vzor tak výrazný (viz obr.2). Poblíž Zámku
 v Liblici. 27.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Zatímco v Zámku se pořádají různá mezinárodní vědecká sympózia, nedaleko od jeho zadního areálu je fascinující lokalita. Každý jarní a letní čas tohle místo pořádá svá vlastní sympózia, jež nejsou závislá na těch pořádaných na Zámku. Jejich hlavnímí účastníky jsou některé vzácné druhy orchidejí a také jiné zajímavé a ohrožené rostliny v České republice. Pravidelná setkání, jež jsou na této lokalitě pořádána, nejsou atraktivní jen pro opylovače, ale jejich pravidelnými návštěvníky v jarních a letních obdobích jsou rovněž rozmanití podivíni, kteří se zajímají o šperky naší přírody. Jsou to pozorovatelé a obdivovatelé těchto setkání.

The Fig.6: The number of flowers per one spike of Orchis palustris was lower than with
 Dactylorhiza majalis or its hybrids. Nearby the Castle in Liblice. 5.27. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.6: Počet květů na jedno květenství vstavače bahenního (O.palustris) byl nižší než u
 prstnatce májového (D. majalis) či jeho kříženců.  Poblíž Zámku v Liblici. 27.5. 2017, 
pořízeno mým chytrým mobilem.

Našli jsme tam čtyři orchideje z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) s jistotou. V tomto postě bych Vám rád ukázal první dva z nich na více z mých fotografií. Jsou to vstavač bahenní (Orchis palustris) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Tyto druhy patřily na lokalitě k nejpočetnějším. Některé z fotografií zde ukazují spíše křížence než čisté druhy.

Poznámka:
Dnes jsem musel udělat nějaké opravy v textech, pod obrázky a také v hlavním textu. Původní verze popisovala rostliny na obrázcích v tomto postě jako jeden druh: vstavač bahenní (Orchis palustris). Ale můj botanický konzultant a přítel Adam si všiml, že na těchto obrázcích jsou přinejmenším dva čisté druhy včetně nějakých možných hybridů. Občas je našinec unaven a dělá chyby. Díky za Vaše opravy Adame.


Žádné komentáře:

Okomentovat