úterý 6. června 2017

The English Version

Smradovna The Preserved Area at Bílichov The Village
within České Středohoří The Range
for The Second Time

From Bílichov the village to Hořešovice the village

The Fig.1: Robert found this cluster of The Lady´s Slipper Orchid (Cypripedium calceolus)
plants as the first one. There were only two drawbacks at this happy finding: First, these ones
were our first and last specimens of this orchid we found at the habitat, and second, the plants
had no signs of flowering tendencies. We found bodies but with no heads. Smradovna the
preserved area at Bílichov the village within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken
with my smart phone.
Obr.1: Robert našel tento shluk rostlin střevíčníku pantoflíčku (C. calceolus) jako první. Při
tomhle šťasném nálezu byly jen dvě stinné stránky: Zaprvé, tohle byly naše první a poslední
exempláře, které jsme na lokalitě našli a zadruhé, rostliny neměly žádné náznaky sklonu ke
kvetení. Našli jsme těla, ale bez hlav. Smradovna, chráněná oblast u vísky Bílichov v Českém
Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

This time we undertook our trip to Smradovna with exact coordinates for the place where the Lady´s Slipper Orchid might grow there. As usually I consulted our first fail with my friend Adam through our mutual e-correspondence. Adam asked his friend Hanuš Hrabák, an experienced naturalist, for a help and this good man sent the exact coordinates for the Lady´s Slipper Orchid´s occurrence at Smradovna the area to him. In turn Adam resent this precious information to me. Well then, here I would like to thank the two great men for their kind help as well as for their helpful instructions very very much.

Due to the coordinates we accomplished the success straightly and fast. But our victory was not full. The first and last specimens of The Lady´s Slipper Orchid were found by Robert who reached the place a moment before than I arrived at it. I could confirm his finding only. The finding included a cluster of several plants with no sign of flowering. We found our plant but with no flower. It were as if you found a body without its head. The plant has been the most beautiful in full flowering. The flowers make this orchid so much exotic that this species seems to be a stranger in the flora of Czech republic. So that we found a body but a head was nowhere.

The Fig.2: A side view of the cluster of plants of The Lady´s Slipper Orchid at the closer view.
Smradovna the habitat within České Středohoří the range. 5.12. 2017. Taken with my smart
phone.
Obr.2: Boční pohled na shluk rostlin střevíčníku pantoflíčku v bližším pohledu. Smradovna,
lokalita v Českém Středohoří. 12.5. 2017. Pořízeno mým chytrým mobilem.
Though we searched for more plants in the surroundings of the first ones we were not successful. The only cluster of The Lady´s Slipper Orchid grew together with several dispersed plants of Veratrum nigrum there. It might be that we were too soon in the place but the plants of the orchid had no signs of starting formation of their one flowered spikes. Robert found a comment on the Lady´s Slipper Orchid´s occurrence at Smradovna on the Internet of his smart phone readily. It told us that some plants used to be sterile. I came to a conclusion that this information could explain the actual status of the plants in the more probably way than the fact we were in the place too soon.

Now have a look at my next photos and texts under them to learn more about how this story after "the body with no head" finding continued on.The Czech Version

Smradovna, chráněná oblast u vesnice Bílichov
v Českém Středohoří
podruhé

Z vesnice Bílichov do vesnice Hořešovice

The Fig.3: A view of the plants from above showed no signs of flowers formation. Smradovna
the habitat within České Středohoří the range. 5.12. 2017. Taken with my smart phone.
Obr.3: Pohled na rostliny shora neukázal žádné náznaky tvorby květů. Lokalita Smradovna v
Českém Středohoří. 12.5. 2017. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Tentokrát jsme podnikli výlet do Smradovny s přesnými souřadnicemi místa, kde by snad střevíčník pantoflíček růst mohl. Jako obvykle jsem náš první nezdar konzultoval s přítelem Adamem prostřednictvím vzájemné e-korespondence. Adam požádal svého přítele, zkušeného přírodozpytce, Hanuše Hrabáka o pomoc a tento dobrý muž mu poslal exaktní koordináty pro výskyt střevíčníku v chráněné oblasti Smradovny. Adam drahocennou informaci přeposlal obratem mně. Takže bych tu rád oběma báječným pánům velice moc poděkoval za laskavou pomoc a také za nápomocné instrukce.

The Fig.4: The photo of the plants of The Lady´s Slipper Orchid taken from above (in the
center of the photo) includes one plant of Veratrum nigrum (the herb with the wider blades of
leaves above the cluster of The Lady´s Slipper Orchid plants), too. The difference between
the two plants, the orchid and the V. nigrum, is not sharp. Both the species have very similar
 leafy arrangements. And the venation arrangement on their blades is the same. This kind
 of venation is in common with the Monocotyledons, i.e. the plants with the only one leaf
growing out of their seed after germination. Besides the leafy blades of V. nigrum are the
 wider than the orchid´s one. V. nigrum is placed by botanists into its own family so that it
is no orchid. Notice that also the green hue of the leaves of both the species is different.
Smradovna the habitat within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.4: Snímek rostlin střevíčníku pantoflíčku pořízený shora (uprostřed fotografie) zahrnuje
také jednu rostlinu kýchavice černé (V. nigrum) (bylina se širšími listovými čepelemi nad
shlukem střevíčníků). Rozdíl mezi oběma rostlinami, orchideou a kýchavicí černou (V. nigrum)
není ostrý. Oba druhy mají velmi podobné uspořádání listů. A uspořádání venace (žilek) na
čepelích je stejné. Tento typ žilnatiny (venace) je společný u rostlin jednoděložných
(Monocotyledoneae), tzn. rostlin s pouze jedním vyrůstajícím listem z jejich semen po klíčení.
Navíc, listové čepele kýchavice černé (V. nigrum) jsou širší než listy orchideje. Kýchavici
černou (V. nigrum) řadí botanici do vlastní čeledě, takže se nejedná o orchidej. Všimněte si,
že také zelený odstín listů obou druhů je jiný. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří, 12.5.
2017. Pořízeno mým chytrým mobilem.

Díky souřadnicím jsme úspěchu dosáhli přímočaře a rychle. Avšak naše vítězství nebylo úplné. První a poslední exempláře střevíčníku pantoflíčku našel Robert, který na místo dospěl chvíli před tím, než jsem na něj dorazil já. Jeho nález jsem mohl jen potvrdit. Nález zahrnoval shluk několika rostlin bez náznaku kvetení. Rostlinu jsme našli, ale bez květů. Bylo to, jako bychom našli tělo bez hlavy. Rostlina je nejkrásnější v plném květu. Květy činí tuhle orchidej natolik exotickou, že se zdá, že je tento druh v květeně České republiky cizincem. Takže jsme našli tělo a hlava nikde.

The Fig.5: Here you can see more plants of V. nigrum growing together in the upper part of this
picture. The small group of The Lady´s Slipper Orchid plants is in the lower part of the photo.
Smradovna the habitat within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.5: Zde můžete vidět další rostliny kýchavice černé (V. nigrum) rostoucí pospolitě v horní části
obrázku. Skupinka střevíčníků je v dolní části fotografie. Smradovna, lokalita v Českém Středohoří.
12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Třebaže jsme po dalších rostlinách v okolí prvních pátrali, úspěšní jsme nebyli. Jediný shluk střevíčníku pantoflíčku tam rostl pospolitě s několika rozptýlenými rostlinami kýchavice černé (Veratrum nigrum). Mohlo snad být, že jsme na místě byli moc brzy, ale rostliny téhle orchidky neměly žádné náznaky počínající tvorby jednokvětých květních stvolů. Robert našel pohotově poznámku o výskytu střevíčníku pantoflíčku na Smradovně na Internetu svého chytrého mobilu. Sdělovala nám, že některé rostliny bývají sterilní. Došel jsem k závěru, že informace by mohla vysvětlovat aktuální stav rostlin pravděpodobněji než fakt, že jsme na místě příliš brzy.

The Fig.6: A view of the sylvan terrain where we found a few of non flowered plants of the
Lady´s Slipper Orchid (Cypripedium calceolus). Smradovna the habitat within České Středohoří
the range, 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.6: Pohled na lesní terén, kde jsme našli pár nekvetoucích rostlin střevíčníku pantoflíčku (C.
calceolus
). Smradovna v Českém Středohoří, 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

A nyní se podívejte na mé další fotografie a texty pod nimi, abyste se dozvěděli, jak tenhle příběh po nálezu "těla bez hlavy" pokračoval dál.

The Fig.7: I noticed this smaller fern in a slope as we were leaving the place of our only finding
of The Lady´s Slipper Orchid (Cypripedium calceolus). I would say that it belongs to
Gymnocarpium the genus, maybe to G. dryopteris the species. Smradovna the habitat within České
Středohoří. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.7: Všiml jsem si téhle menší kapradiny v jednom svahu, když jsme odcházeli z místa našeho
jediného nálezu střevíčníku pantoflíčku (C. calceolus). Řekl bych, že patří do rodu bukovník
(Gymnocarpium), snad k druhu bukovník kapraďovitý (G. dryopteris). Lokalita Smradovna v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.8: This preserved area has several interesting parts with their own names. In fact,
Smradovna is only one of the more places within the whole area. We continued on from the
place of our finding heading for a valley indicated on a map of Robert´s smart phone display.
We walked a muddy and wet sylvan path and somewhere there I took a shot of this
beech trunk with a woody box decorated with flowers and fixed on it. Maybe a memory of
somebody. It was raining mildly. Smradovna the habitat within České Středohoří the range,
5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.8: Tato chráněná oblast má několik zajímavých částí s vlastními názvy. Smradovna je
vlastně pouze jedním z více míst v celé oblasti. Pokračovali jsme od místa nálezu dál a
směřovali jsme k údolí vyznačeném na mapě dipleje Robertova chytrého mobilu. Šli jsme
po blátivé a mokré lesní cestě a někde tam jsem vyfotil tento kmen buku s upevněnou
dřevěnou skříňkou zdobenou květy. Snad vzpomínka na někoho. Mírně pršelo. Lokalita
Smradovna v Českém Středohoří, 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.9: Often we encountered on this kind of a snail. Some of them were quite robust and
long. Their tailed parts of bodies were decorated with this marked white line. The higher
humidity the more snails on our way. Smradovna the habitat within České Středohoří the
range, 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.9: Často jsme naráželi na tento druh plže. Někteří z nich byli dosti robustní a dlouzí.
Jejich ocasní tělní část dekorovala tato nápadná bílá linka. Čím větší vlhkost, tím více plžů
na cestě. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří, 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.

The Fig.10: The head part of the snail at the closer view. Smradovna the habitat
within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.10: Hlavová část plže v bližším pohledu. Lokalita Smradovna v Českém  Středohoří,
12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.11: The more numerous population of Veratrum nigrum. The raining intensity was
getting higher at that time. Besides a thunderstorm joined to the rain. Some specimens in the
colony had dry tall spikes from the previous flowering season. Smradovna the habitat within
České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.11: Početnější populace kýchavice černé (V. nigrum). V tom čase se intenzita deště
zvyšovala. Navíc, k dešti se přidala bouřka. Některé exempláře v kolonii měly suchá vysoká
květenství z předešlé květní sezóny. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří, 12.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.12: A dry spike of Veratrum nigrum from the previous flowering season in the more
detailed way. On the background Robert does not find any good hiding place under a beech´s
branch because foliage is more than saturated by the raining already. We are getting wetter and
wetter. Smradovna the habitat within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.12: Suché květenství kýchavice černé (V. nigrum) z předešlé květní sezóny. Na pozadí
Robert nenachází žádný dobrý úkryt pod bukovou větví, protože olistění je už deštěm více než
nasyceno. Promokáme čím dál víc. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří. 12.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.13: A part of a spike of Veratrum nigrum at the closer view. Smradovna the habitat
within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.13: Část květenství kýchavice černé (V. nigrum) v bližším pohledu. Lokalita Smradovna
v Českém Středohoří, 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.14: A view of the denser colony of Veratrum nigrum from the opposite side.
Smradovna the habitat within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.14: Pohled na hustší kolonii kýchavice černé (V. nigrum) z opačné strany. Smradovna,
lokalita v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.15: We were wet from head to heel but the rain was ceasing slowly as we were
stepping a slope down to the stream in the forested valley. Smradovna the habitat within
České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.15: Byli jsme mokří od hlavy k patě, ale déšť zvolna ustával, jak jsme svahem sestupovali
k potoku v zalesněném údolí. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem.


The Fig.16: We found the most numerous population of Veratrum nigrum we had seen till that
 time. Plants of this rare species grew on banks of the stream and also we could see them to 
cover the opposite slope waiting for our climb up. Smradovna the habitat within České 
Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.16: Našli jsme nejpočetnější populaci kýchavice černé (V. nigrum), jakou jsme do té doby
viděli. Rostliny tohoto vzácného druhu rostly  na březích potoka a také jsme je mohli vidět 
porůstat protější svah, který čekal na náš výstup. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří. 
12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.17: A robust specimen of Veratrum nigrum in a sylvan slope. Smradovna the habitat
within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.17: Statný exemplář kýchavice černé (V. nigrum) v lesním svahu. Lokalita Smradovna v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.18: There was a woody fence higher in the slope. Maybe a sylvan nurse. But as you
can see there was a lot of plants of Veratrum nigrum in it. In short, there were both free growing
plants and fenced plants of this rare species in the slope of the valley.
Smradovna the habitat within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.18: Výše ve svahu byla dřevěná ohrada. Snad lesní školka. Ale, jak můžete vidět, byla v ní
spousta kýchavic černých (V. nigrum). Zkrátka, ve svahu toho údolí byly volně rostoucí rostliny
a také ohrazené rostliny tohoto vzácného druhu. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří. 12.5.
2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.19: We overcame the slope and a while later we walked a solid path again. Both
the raining and the storm were over and the Sun started to appear in the sky again. We were
getting dry slowly but high humidity in our shoes remained. We knew very well that it would
be so till the end of our trip. This is a back shot of our path. Smradovna the habitat within České
Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.19: Překonali jsme svah a o chvíli později jsme kráčeli zase po pevné cestě. Déšť i bouřka
skončily a na nebi se znovu začalo objevovat slunce. Zvolna jsme osychali, ale vysoká vlhkost
v botech zůstávala. Moc dobře jsme věděli, že to tak bude až do konce výletu. Tohle je zpětné foto
na cestu. Lokalita Smradovna v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.19: A dish with flowing water accompanied us for a time alongside the path to the
left side. I could observe summer stems of Equisetum the genus in it. According to their
appearances I would ascribe them to E. fluviatile. Smradovna the habitat within České
Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.19: Podél cesty vlevo nás po nějaký čas provázela strouha s tekoucí vodou. Mohl jsem
v ní pozorovat letní lodyhy přesličky (Equisetum). Podle jejich vzhledu bych je přisoudil
přesličce poříční (E. fluviatile). Lokalita Smradovna v Českém Středohoří. 12.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.20:  I was finding the spring stems of Equisetum the genus, too. They grew alongside
both sides of the path and they never grew in water. If they belong to the species on the 
previous picture or not is a mystery to me. Smradovna the habitat within České Středohoří.
5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.20: Nacházel jsem také jarní lodyhy přesličky (Equisetum). Rostly podél obou stran cesty
a nikdy nerostly ve vodě. Patří-li k druhu na předešlém obrázku je pro mne záhadou. Lokalita
Smradovna v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The fig.21: Two spring stems of Equisetum the genus at the closer view. Smradovna the habitat
within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.21: Dvě jarní lodyhy přesličky (Equisetum) v bližším pohledu. Lokalita Smradovna v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.22: Here we took a turn to the right and we came across this pond´s hatch. Our next
goal was the habitat at Líský the settlement where I had found our rare orchid Goodyera repens
last year. I think that here we were far away from the boundaries of the previous preserved
area already. A transition zone between Smradovna the habitat and Líský the settlement. 5.12.
2017, taken with my smart phone.
Obr.22: Zde jsem zahnuli vpravo a přešli jsme stavidlo tohoto rybníka. Naším dalším cílem byla
lokalita u osady Líský, kde jsem loni našel naši vzácnou orchidej smrkovník plazivý (Goodyera
repens). Myslím, že zde jsme už byli daleko od hranic předešlé chráněné oblasti. Přechodná zóna
mezi Smradovnou a osadou Líský. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.23: The opposite side of the pond. Taken from the hatch. There was a next steep
forested slope behind the hatch. The transition zone between Bílichov the village and Líský
the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.23: Protější strana rybníka. Foceno ze stavidla. Za stavidlem byl další strmý zalesněný
svah. Přechodová zóna mezi vesnicí Bílichov a osadou Líský v Českém Středohoří. 12.5.
2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.24: The top of the steep slope above me is approaching. The transition zone between
Bílichov the village and Líský the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017,
taken with my smart phone.
Obr.24: Vrchol strmého svahu nade mnou se blíží. Přechodová zóna mezi vesnicí Bílichov a
osadou Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.25: This naked outcrop shows a local calcareous character of the soil. The preserved
area in the wider surroundings of Líský the settlement within České Středohoří the range.
5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.25: Tento odhalený výstup ukazuje místní vápenatý charakter půdy. Chráněná oblast v
širším okolí osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.26: Our last smaller colony of Veratrum nigrum in the course of the whole trip. The
preserved area in the wider surroundings of Líský the settlement within České Středohoří the
range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.26: Naše poslední menší kolonie kýchavíice černé (V. nigrum) v průběhu celého výletu.
Chráněná oblast v širším okolí osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.


The Fig.27: A view of a tall lonely stub between two forests taken from our path. The wider
surroundings of Líský the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken
with my smart phone.
Obr.27: Pohled na vysoký osamělý pařez mezi dvěma lesy pořízený z cesty. Širší okolí osady
Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.28: In one place I recognized among other plants next to a path the toxic herb Paris
quadrifolia
. It is The Crow´s Eye in Czech. The herb is typical of its four leaves. Because this
plant has not been common in Czech republic and the plants were in flower naturally I took
more pictures of it. The wider surroundings of Líský the settlement within České Středohoří
the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.28: V jednom místě jsem mezi jinými rostlinami vedle cesty rozpoznal jedovatou bylinu
vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia). Bylina je typická svými čtyřmi listy. Protože rostlina
není v České republice obecná a rostliny kvetly, přirozeně jsem pořídil více jejích obrázků.
Širší okolí osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.29: Two plants of Paris quadrifolia in flower. The wider surroundings of Líský the
settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.29: Dvě rostliny vraního oka čtyřlistého (Paris quadrifolia) v květu. Širší okolí osady
Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.30: Paris quadrifolia, flower in detail. The wider surroundings of Líský the
settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.30: Vraní oko čtyřlisté (P. quadrifolia), květ v detailu. Širší okolí osady Líský v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.31: Flowering Vinca minor under bushy vegetation next to a path. The closer
surroundings of Líský the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken
with my smart phone.
Obr.31: Kvetoucí brčál barvínek (Vinca minor) pod křovitou vegetací vedle cesty. Bližší
okolí osady Líský v Českém Středohoří. Pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.32: A part of Vinca minor growth in flower. The closer surroundings of Líský the
settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.32: Část kvetoucího porostu brčálu barvínku (V. minor). Bližší okolí osady Líský v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.33: This specimen of a snail in the middle of a path in front of me at the closer
view was shorter than the preceded specimens and its back white line ranged from the shield
to the tip of its tail. The wider surroundings of Líský the settlement within České Středohoří the
range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.33: Tento exemplář plže uprostřed cesty přede mnou v bližším pohledu byl kratší než
předešlé a jeho hřbetní bílá linie sahala od štítu po špičku ocasu. Širší okolí osady Líský v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.34: A real view of two snails on a path under me. They were the same users of the path
as me and my son. The closer surroundings of Líský the settlement within České Středohoří the
range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.34: Skutečný pohled na dva plže na cestě pode mnou. Byli stejnými uživateli cesty jako já
se synem. Bližší okolí osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.


The Fig.34:  I needed no clock ´cause this group of Anemone nemorosa had its own inner clock.
I could judge from their closed flowers that the afternoon was changing in the evening. The
closer surroundings of Líský the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken
with my smart phone.
Obr.34: Nepotřeboval jsem žádné hodiny, protože tahle skupina sasanky hajní (Anemone nemorosa)
má své vlastní vnitřní hodiny. Podle jejich zavřených květů jsem mohl soudit, že odpoledne se mění
 ve večer. Bližší okolí osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.35: Líský the settlement at our sight! The immediate surroundings of Líský the
settlement within České Středohoří the range. Here we turned to the left and we took a shortcut
across the fields to reach the habitat with a very abundant offer of various species of the orchids.
 It was our second visit of this place. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.35: Osada Líský na dohled! Bezprostřední okolí osady Líský v Českém Středohoří. Tady
jsme odbočili vlevo a vzali jsme zkratku přes pole, abychom dosáhli lokality s velmi bohatou
nabídkou různých druhů orchidejí. Byla to druhá návštěva tohoto místa. 12.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.36: A moment later we were climbing up alongside a field to the small island of
Orchidaceae the family in the local landscape. The immediate surroundings of Líský the
settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.36: O chvíli později jsme stoupali podél pole k ostrůvku vstavačovitých (Orchidaceae) v
místní krajině. Bezprostřední okolí osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem.


The Fig.37: Here we took a short rest and I made use of this short while to examine an
 immediate terrain around myself. The habitat at Líský the settlement within České Středohoří
the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.37: Tady jsme si kráce odpočali a já té krátké chvíle využil k prohlídce bezprostředního
terénu kolem sebe. Lokalita u osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.


The Fig.38: A flowering sedge (Carex in Latin). Two kinds of flowers: female ones (lower) and
male ones (the top of the stem). The habitat at Líský the settlement within České Středohoří the
range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.38: Kvetoucí ostřice (Carex). Dva typy květů: samičí (níže) a samčí (vrchol stonku).
Lokalita u osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.39:  Unlike our previous visit of this place I found only one pool with calcareous
water and with pond skaters on its surface. There were two pools there last year.
The habitat at Líský the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.39: Na rozdíl od naší předchozí návštěvy tohoto místa jsem našel pouze jednu tůňku s
vápenatou vodou a s bruslařkami na její hladině. Loni tam byly dvě. Lokalita u osady Líský v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.  


The Fig.40: I could see the first plants of Epipactis the genus. You can see a starting
development of their inflorescence in their upper parts. The habitat at Líský the settlement
within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.40: Mohl jsem vidět první rostliny z rodu kruštík (Epipactis). Vy můžete vidět počínající
vývoj jejich květenství v horních částech. Lokalita u osady Líský v Českém Středohoří. 12.5.
2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.41: Next two plants of Epipactis the genus in their starting development. The habitat
at Líský the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.41: Další dvě rostliny z rodu kruštík (Epipactis) v počínajícím vývoji. Lokalita u osady
Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.42: Also Polygala chamaebuxus has grown in this place. The habitat at Líský the
settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.42: Na tomto místě roste také zimostrázek alpínský (P. chamaebuxus). Lokalita u
osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.43: Two specimens of Listera ovata. You can see that each of them has two leaves with
forming spike between them. The habitat at Líský the settlement within České Středohoří the 
range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.43: Dva exempláře bradáčku vejčitého (L. ovata). Vidíte, že každý z nich má dva listy
 s tvořícím se květenstvím mezi nimi. Lokalita u osady Líský v Českém Středohoří. 12.5. 
2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.44: I could register these first leaves above the ground, too. I think it is the remarkable
subspecies of Gymnadenia conopsea the species: G.c. subsp. densiflora. (See my photos of the
subspecies from this habitat from our first visit of this amazing place in one of my previous
posts). The habitat at Líský the settlement within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken
with my smart phone.
Obr.44: Také jsem mohl zaznamenat tyto první listy nad zemí. Domnívám se, že to je
pozoruhodný poddruh druhu pětiprstka žežulník (G. conopsea): pětiprstka žežulník hustokvětá
 (G.c. subsp. densiflora). (Viz mé fotografie poddruhu z této lokality z naší první návštěvy tohoto
úžasného místa v jednom z mých předešlých postů). Lokalita u osady Líský v Českém
Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.45: The rest of our trip by foot was realized on the road. We left the habitat at Líský
 the settlement and we continued on in our walking a slanted road. We were heading for a next
 village called Hořešovice. On this way often I stopped to photograph a surrounding landscape
 at all possible directions. The landscape stretched out in front of my eyes like a flat palm, 
it was wavy mildly only and bordered by the bluish hills on the horizon to my left side. On the 
road between Líský the settlement and Hořešovice the village within České Středohoří 
the range. 5.12, 2017, taken with my smart phone.
Obr.45: Zbytek našeho pěšího výletu byl realizován na silnici. Opustili jsme lokalitu u
osady Líský a pokračovali jsme v chůzi svažitou silnicí. Směřovali jsme k další vesnici
Hořešovice. Na této cestě jsem se často zastavoval, abych fotil okolní krajinu ve všech
možných směrech. Krajina se mi před očima rozprostírala jako rovná dlaň, byla jen mírně
zvlněná a na obzoru po mé levé straně ohraničená modravými pahorky. Na silnici mezi
osadou Líský a vesnicí Hořešovice v Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.


The Fig.46: The road and my son in front of me. On the road between Líský the settlement
and Hořešovice the village within České Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.46: Silnice a syn přede mnou. Na silnici mezi osadou Líský a vesnicí Hořešovice v Českém
Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.47: The landscape of České Středohoří the range. There is the bluish top of our
national symbol - Říp the Mountain -  on the horizon to the right on this picture. The road
between Líský the settlement and Hořešovice the village within České Středohoří the range.
 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.47: Krajina Českého Středohoří. Na tomto obrázku je na horizontu vpravo modravý vrchol
našeho národního symbolu - hory Říp. Silnice mezi osadou Líský a vesnicí Hořešovice v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.48: Hořešovice the village, our goal. We sat down on the bench of which upper part is
visible lower to the left on this picture and we waited for Pavel my daughter´s friend. He could
go to the village by his car to take us back to Prague. We arrived at the village at 19.30 PM and
 Pavel came to it at 21.00 PM. He could not arrive sooner because he delayed himself at work.
While we waited for his arrival we were forced to overcome a next storm and raining.
The back way to Prague by car we spent in a mutual and pleasant conversation. To the two tired
but happy explorers it was a great point behind their trip. Hořešovice the village within České
Středohoří the range. 5.12. 2017, taken with my smart phone.
Obr.48: Vesnice Hořešovice, náš cíl. Usadili jsme se na lavičku, jejíž část je vidět níže vlevo na
obrázku, a čekali jsme na Pavla, dceřina přítele. Měl do vesnice přijet autem, aby nás vzal zpět
do Prahy. Do vsi jsme dorazili v 19.30 h. a Pavel do ní přijel ve 21.00 h.. Dřív dorazit nemohl,
protože se zdržel v práci.  Zatímco jsme čekali na jeho příjezd,  museli jsme přestát další bouřku
a déšť. Zpáteční cestu autem do Prahy jsme strávili ve vzájemné a příjemné konverzaci. Pro oba
znavené ale šťastné cestovatele to byla báječná tečka za jejich výletem. Vesnice Hořešovice v
Českém Středohoří. 12.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat