pátek 2. června 2017

The English Version

On My First Search for
The Lady´s Slipper Orchid (Cypripedium calceolus)
in Smradovna, the preserved area at Bílichov the village
within České Středohoří The Range

The Fig.1: We got out of our taxi cab next to a bus stop at Bílichov the small village in
České Středohoří the range. We had no exact coordinates where The Lady´s Slipper Orchid
grew there. The only sure thing we knew was that it grew in the large preserved area behind
the village. The bus stop seemed to remember the old times of the red totalitarian regime in my
country. Judging from its face one would say that nothing has changed since the times there.
5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.1: Vystoupili jsme z taxíku vedle autobusové zastávky ve vesničce Bílichově v Českém
Středohoří. Neměli jsme žádné přesné souřadnice kde tam střevíčník pantoflíček roste. Jedinou
jistou věcí, kterou jsme věděli, bylo, že roste v rozsáhlé chráněné oblasti za vesnicí. Zdálo se, že
zastávka pamatuje časy rudého totalitního režimu v mé vlasti. Soudě z její fasády, člověk by řekl,
že se tam od těch časů nic nezměnílo. 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


Hardly our previous fourth attempt to find The Coral Root Orchid (Corallorhiza trifida) was finished successfully (5.6. 2017) we tried to find a next orchid growing rarely in Czech republic, The Lady´s Slipper Orchid (Cypripedium calceolus).
We chose a preserved habitat named Smradovna at Bílichov a small village in České Středohoří the range. The place is about 50 km distant from Prague. We reached it by a taxi cab. During the drive to Bílichov the village we caught a short raining but when we arrived at the village it was over. In comparison with the weather during previous three trips to Český kras the region (realized on 5.1., 5.3. and 5.6. 2017) the yesterday´s weather was much cooler, it was cloudy with a sporadic sunshine only and often we experienced windy cool blows.
We reached the locality´s edge after a short climb up behind the village. A moment later we entered the preserved region. This Monday´s afternoon was spent in forested hills with steep slopes falling down to narrow or wider valleys with streams and wetter places. Some sections of the sylvan growths (flat top parts of the hills especially) showed apparent signs of the sylvan economy. We could see often tree nurses and clearings with stubs after clearances. We met nobody for all the time of our exploration of this region.
We had no exact coordinates of the places where the Lady´s Slipper Orchid grew there and the region was large. Though our search for it was not successful I could see several different rare species of the plant kingdom. We seemed to be too soon there. That was why some rare species did not flower yet or they were starting flowering only. Also, thanks to this vain search for the Lady´s Slipper Orchid, I could visit to a next remarkable habitat embodied in the pictorial landscape of České Středohoří the range.
This fresh experience has been an undying credit of my son Robert and I have been grateful for it to him very much. At last but not least also my thanks have belonged to my friend Adam, my constant botanical consultant.
My photos and texts under them will tell you more about this interesting field trip.

The Czech Version

O mém první pátrání po
střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus)
ve Smradovně, chráněné oblasti u vesnice Bílichov v Českém Středohoří

The Fig.2: A view of Bílichov the village from a climb up above it. České Středohoří the range.
5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.2: Pohled na vesnici Bílichov ze svahu nad ní. České Středohoří. 8.5. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.

Sotva byl náš čtvrtý pokus najít korálici trojklanou (Corallorhiza trifida) úspěšně zakončen (6.5. 2017), včera jsme se pokusili najít další orchideu, střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), rostoucí vzácně v České republice. Zvolili jsme si chráněnou lokalitu Smradovnu u vísky Bílichov v Českém Středohoří. Místo je od Prahy vzdálené asi 50 km. Dosáhli jsme jej taxíkem. Během jízdy do vísky Bílichov jsme chytili krátkou přepršku, ale když jsme do vesnice dojeli, bylo po ní. Ve srovnání s počasím během předešlých třech výletů do Českého krasu (uskutečněných 1.5., 3.5. a 6.5. 2017), včerejší počasí bylo mnohem chladnější, bylo zataženo se sluncem jen sporadicky a často jsme zakoušeli chladné větrné poryvy.
Po krátkém výstupu za vesnicí jsme dosáhli okraje lokality. O chvíli později jsme do chráněné oblasti vešli. Toto pondělní odpoledne bylo stráveno v zalesněných kopcích se strmými svahy spadajícími do úzkých nebo širších údolí s potoky a vlhčími místy. Některé úseky lesních porostů (zvláště vrcholové ploché části kopců) vykazovaly jasné známky lesního hospodářství. Mohli jsme vidět časté lesní školky a mýtiny s pařezy po kácení. Po celou dobu průzkumu oblasti jsme nikoho nepotkali.
Neměli jsme žádné přesné souřadnice míst, kde tam střevíčník pantoflíček roste a oblast je rozsáhlá. Třebaže pátrání po něm nebylo úspěšné, mohl jsem vidět několik jiných vzácných druhů z říše rostlinné. Zdálo se, že jsme tam byli moc brzy. Proto některé vzácné druhy ještě nekvetly nebo kvést teprve začínaly. Díky tomuto marnému hledání střevíčníku pantoflíčku jsem také mohl navštívit další pozoruhodnou lokalitu vtělenou do malebné krajiny Českého Středohoří.
Tento čerstvý zážitek je nehynoucí zásluhou mého syna Roberta a jsem mu za něj nesmírně vděčný. V neposlední řadě mé díky náleží rovněž příteli Adamovi, mému stálému botanickému konzultantovi.
Mé fotografie a texty pod nimi vám poví o tomto zajímavém terénním výletu více.


The Fig.3: A view of an edge of the forested preserved area. The sylvan edge is lined with
recreational small cottages. České Středohoří the range. 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.3: Pohled na okraj zalesněné chráněné oblasti. Lesní okraj lemují rekreační chatky. České
Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.3: On a sylvan muddy path. The figure in front of me is my son Robert. A zone of the
sylvan economy or a wood processing. České Středohoří the range. 5.8. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.3: Na lesní blátivé cestě. Postava přede mnou je syn Robert. Zóna lesního hospodářství či
zpracování dřeva. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.4: The sense of this metal octopus has still been a mystery to me. České Středohoří.
 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.4: Smysl této kovové chobotnice je pro mne pořád záhadou. České Středohoří. 8.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.5: The Peter´s key as the Czech calls this spring herb, Primula veris in Latin, this
 symbol of the spring time was a very often plant alongside sylvan paths. České Středohoří,
5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.5: Petrklíč, jak Češi této jarní bylině říkají, prvosenka jarní (Primula veris), tento symbol
jarního času byl velmi častou rostlinou podél lesních cest. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem.


The Fig.6: A dense populations of Convallaria majalis in places were not in flower yet. České
Středohoří, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.6: Místy husté populace konvalinky vonné (Convallaria majalis) nebyly ještě v květu.
České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.7: This Muscari neglectum was growing among abundant seedlings of Carpinus betulus.
České Středohoří, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.7: Tenhle modřenec hroznatý (Muscari neglectum) rostl mezi hojnými semenáčky habru
obecného (C. betulus). České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.8: This detailed view of flowers of Pulmonaria officinalis I did in one clearing where
it grew at a stub´s foot. České Středohoří, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.8: Teto detailní pohled na květy plicníku lékařského (P. officinalis) jsem udělal na jedné
mýtině, kde rostl u paty pařezu. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.9: The clearing gave a look at a naked ground. White fragments showed a calcareous
character. České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.9: Mýtina poskytovala pohled na holou zem. Bílé úlomky ukazovaly vápenatý charakter.
České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.10: This plant showed its leaves only and it grew in a valley alongside a stream.
I saw more leaves of this species in other wetter places of this area but I could not identify it.
České Středohoří the range, taken with my smart phone.
Obr.10: Tahle rostlina ukazovala jen listy a rostla v jednom údolí podél potoka. Pozoroval jsem
další listy tohoto druhu na jiných vlhčích místech této oblasti, ale nedokázal jsem ho určit.
České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.11: In places the valley was covered with tall and dry stems of Phragmites australis.
I took a shot of a surrounding forest through them. České Středohoří, 5.8. 2017, taken with my
smart phone.
Obr. 11: Místy bylo údolí porostlé vysokými a suchými stébly rákosu obecného (Phragmites
australis
). Pořídil jsem skrze ně záběr na okolní les. České středohoří, 8.5. 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem.


The Fig.11: We had to overcome a next steep sylvan slope and then to step a next slope down
to reach this pond hidden in a more valley surrounded by forests. Taking a rest on its bank
for a while we could observe as its water surface was rippled by motion of fishy bodies every
moment. České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.11: Museli jsme překonat další příkrý lesní svah a poté sejít dalším svahem, abychom
dosáhli tohoto rybníka skrytého v dalším údolí obklopeném lesy. Zatímco jsme na jeho břehu
chvíli odpočívali, mohli jsme pozorovat, jak se jeho hladina každou chvíli čeří pohybem rybích
těl. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.12: The immediate edge of the bank was covered with clusters of a species of
Carex the genus. České Středohoří, 5.8. 2017,taken with my smart phone.
Obr.12: Bezprostřední okraj břehu porůstaly trsy nějakého druhu ostřice  (Carex). České
Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.13: A flowering plant of Carex the genus at the closer view. České Středohoří, 5.8.
2017, taken with my smart phone.
Obr.13: Kvetoucí rostlina z rodu ostřice (Carex) v bližším pohledu. České Středohoří, 8.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.13: I like fungi growing on died tree trunks, stubs or branches. On our continuous way
through the valley with the pond we walked alongside a stream. Its bank closer to us offered the
more interesting vegetation cover. České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart
 phone.
Obr.13: Mám rád houby rostoucí na odumřelých kmenech, pařezech a větvích stromů. Cestou,
která pokračovala údolím s rybníkem, jsme šli podél potoka. Jeho břeh blíže k nám nabízel
zajímavější vegetační kryt. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.  


The Fig.14: Robert in front of me is exploring this interesting surroundings. Again we could see
the dark green marked clusters of erected leaves of a plant unknown to me. The opposite bank of
the stream was forested (it is invisible to the right on the picture). Here you can see some trees,
too but hardly they were leafy. The place was not wet. We could walk it without our feet in shoes
were getting wet. Mostly the white flowers on the picture belonged to Anemone nemorosa.
Obr.14: Robert přede mnou prozkoumává tohle zajímavé prostředí. Opět jsme mohli vidět
tmavozelené nápadné shluky vzpřímených listů rostliny mně neznámé. Opačný břeh potoka byl
zalesněný (na obr. vpravo není vidět). Zde můžete vidět také nějaké stromy, ale ty byly sotva
olistěné. To místo nebylo mokré. Mohli jsme po něm chodit, aniž by nám nohy v botách vlhly.
Povětšinou patří bílé květy na obrázku sasance hajní (Anemone nemorosa).


The Fig.16: Then I recognized a rarer species of Ranunculaceae growing and starting to flower
in the place: The globe flower, Trollius altissimus. This was a beginning of several more
 remarkable findings in the course of this trip. The plant made me joyful. Almost I was 
beginning to believe in a finding of the Lady´s Slipper Orchid again. Similar stimuli are 
a reliable way how to refresh your tired attention tested by regularly repeating vegetation 
patterns. České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.16: Pak jsem rozpoznal vzácnější druh z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae), který
na tom místě rostl a začínal kvést: upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Tohle byl začátek
několika pozoruhodnějších nálezů v průběhu výletu. Ta rostlina mě rozradostnila. Téměř jsem
znovu začínal věřit v nějaký nález střevíčníku pantoflíčku. Podobné podněty jsou spolehlivou
cestou, jak znovu osvěžit unavenou pozornost zkoušenou pravidelně se opakujícími vegetačními
vzory. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

The Fig.17: Trollius altissimus, leaves and flowers at the closer view. České Středohoří the
range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.17: Upolín nejvyšší (T. altissimus), listy a květy v bližším pohledu. České Středohoří,
8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.18: Suddenly the path through the valley was blocked by a private lot. We were forced
to bypass it and we chose to do it from the right side. It meant to start climbing a next forested
slope up. By this way a while later my son encountered on something interesting higher above
me. "Come here! There is a plant with strange big leaves all around me!" he was calling. This
was how we discovered our first more numerous population of Veratrum nigrum. Neither
specimen was in flower but the marked big leaves were enough to stop and to admire their
 impressive appearances! České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.18: Pojednou cestu údolím zablokoval soukromý pozemek. Byli jsme ho nuceni obejít a
zvolili jsme si to udělat zprava. To znamenalo začít stoupat dalším zalesněným svahem. Tímto
způsobem po chvíli syn výše nade mnou narazil na cosi zajímavého. "Pojď sem! Všude kolem
mě je nějaká rostlina se zvláštními velikými listy!" volal. Takhle jsme objevili první početnější
populaci kýchavice černé (Veratrum nigrum). Žádný exemplář nekvetl, ale k zastavení a obdivu
jejich působivého vzhledu postačovaly ty nápadné veliké listy! České Středohoří, 8.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.19: Veratrum nigrum, a side view of one plant in the phase of developing leaves in a
forested steep slope. České Středohoří, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.19: Kýchavice černá (Veratrum nigrum) boční pohled na jednu rostlinu ve fázi vyvíjejících
se listů v zalesněném příkrém svahu. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.The Fig.20: You can value the sylvan slanted terrain on this picture as well as several plants of
Veratrum nigrum growing in the slope. České středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.20: Na tomto obrázku můžete ocenit lesnatý svažitý terén a také několik rostlin kýchavice
černé (V. nigrum) rostoucích v tom svahu. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.


The Fig.21: There was an open path above the slope and my attention was attracted with
this continuous growth of Mercurialis perennis growing together alongside its opposite side. It
is a common species so why to photograph it? My answer is that also a common species can
show some interesting things. The density of the population in one place and the leafy structure
of this colony as well were my main reasons for this picture. České Středohoří the range, 5.8.
2017, taken with my smart phone.
Obr.21: Nad svahem byla otevřená cesta a mou pozornost upoutal tento nepřetržitý porost
bažanky vytrvalá (Mercurialis perennis) rostoucí pospolitě podél její opačné strany. Jde o běžný
druh, tak proč ho fotit? Odpovídám, že i obecný druh může ukazovat nějaké zajímavosti. Hustota 
té populace a také listová struktura této kolonie byly mé hlavní důvody pro tento snímek. České
Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.22: Hardly I noticed this plant because its stems were creeping under dead oak leaves
next to the path. And while Robert was smoking nearby I went to the ground to photograph it.
Its botanic name is Polygala chamaebuxus and of course its two colored flowers revealed it
 for my consciousness. České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.22: Téhle rostliny jsem si sotva všimnul, protože se její stonky plazily pod odumřelými
dubovými listy vedle cesty. A zatímco Robert pokuřoval opodál, já šel k zemi, abych si ji vyfotil.
Jmenuje se zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) a samozřejmě ho pro mé vědomí
 prozradily dvoubarevné květy. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.  


The Fig.23: Polygala chamaebuxus showed only something of its whole appearance. The
rest was hidden under dry oak leaves. České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my
smart phone.
Obr.23: Zimostrázek alpský (P. chamaebuxus) ukazovala jen něco z celkového vzezření. Zbytek se
skrýval pod suchým dubovým listím. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým
mobilem.


The Fig.24: Polygala chamaebuxus, flowers and leaves at the closer view. České Středohoří the
range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.24: Zimostrázek horský (P. chamaebuxus), květy a listy v bližším pohledu. České Středohoří,
 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.25: This photo documents pioneering plants of Veratrum nigrum occupying the path´s
center in one line. More plants of this species you can see at the left edge of the path. As if they
decided to leave the forest. České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.25: Tento snímek dokládá průkopnické rostliny kýchavice černé (V. nigrum) okupující střed
cesty v jedné linii. Další rostliny tohoto druhu můžete vidět při levém okraji cesty. Jako by se
rozhodly opustit les. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 


The Fig.25: This slanted terrain seemed to be promising to me. I believed we might find the
Lady´s Slipper Orchid there. This was the main reason why we visited to the preserved area.
The best in the end I thought to myself. Yes, because our trip started approaching to its end.
České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.25: Tento kosý terén se mi zdál slibný. Věřil jsem źe bychom tam snad mohli najít
střevíčník pantoflíček. Tohle byl hlavní důvod, proč jsme tuhle chráněnou oblast navštívili.
To nejlepší nakonec, pomyslel jsem si. Ano, protože náš výlet se začínal blížit ke konci.
České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.26: Unfortunately, there was no sign of this noticeable and rare orchid in our last steep
forested slope. After climbing up to its top we found ourselves not too far away from the place
where our exploration of this interesting preserved area began. A while later we stepped down to
Bílichov the village again. Our waiting for a taxi cab back to Prague took a few of minutes only.
České Středohoří the range, 5.8. 2017, taken with my smart phone.
Obr.26: Bohužel, v našem posledním strmém zalesněném svahu nebylo známky po téhle vzácné
a nápadné orchideji. Když jsme vystoupali k jeho vrcholu, nacházeli jsme se nepříliš daleko od
místa, kde průzkum této zajímavé chráněné oblasti začal. O chvíli později jsme opět sešli do
Bílichova. Čekání na taxíka do Prahy trvalo jen pár minut. České Středohoří, 8.5. 2017, pořízeno
mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat