úterý 20. června 2017

The English version


By Shortcut

While I was Laying on My Back......

The Fig.1: My dog Alf is returning to my beloved little study after his lunch and he is
 studying my position. A moment later he took the same position as I did.
Obr.1: Můj pes Alf se vrací do mé Studovněnky po jídle a studuje mou pozici. O chvíli
 později zaujal stejnou pozici jako já.

.......I was photographing my immediately surroundings. You can learn about it more from my texts under my two photos. I took them two or three days before in my working room. I call it "Studovněnka" for myself in Czech. Simply said, it is my private room in our new flat. The expression Studovněnka is not easy to translate into English. But in fact it means something like my beloved little study. The more its arrangement has approached to my ideas the more cordial relationship to it I have gotten.
In the meantime I have slept on a mattress but my bed has already booked and bought. It should arrive at our flat within fourteen days.

The Czech Version


Zkratkou

Zatímco jsem ležel na zádech.......

The Fig.2: "We will put a cheer in our flat, And then I will put a table next to it...." one actress
and one actor are singing together in one of our classic popular songs at the jazz rhythm. They
 have not already been among us but the song has seemed to be eternal. Now that´s my song, 
it has been well apt for my present situation. (The first words of the song are my free, coarse
translation into English only.)
Obr.2: "Dáme si do bytu, dáme si židli, A vedle židle pak postavím stůl......" zpívají jeden
herec a jedna herečka společně v jedné z našich klasických populárních písní v džezovém
rytmu. Nejsou už mezi námi, ale zdá se, že ta písnička je věčná. Teď je to můj song, výborně
vystihuje mou současnou situaci. (První slova té písničky jsou jen můj volný, hrubý překlad
do angličtiny.)

.........fotil jsem bezprostřední okolí. Více se o tom můžete dozvědět z textů pod mými dvěma fotografiemi. Pořídil jsem je před pár dny v mé pracovně. Říkám jí pro sebe v češtině "Studovněnka". Prostě řečeno, je to můj soukromý pokoj v našem novém bytě. Výraz Studovněnka není snadné přeložit do angličtiny. Ale v podstatě znamená něco jako má milovaná studovnička. Čím více se její uspořádání blíží mým představám, tím srdečnější vztah k ní získávám.
Prozatím spím na matraci, ale postel je už zabukovaná a koupená. Měla by do bytu dorazit během čtrnácti dní.

Žádné komentáře:

Okomentovat