středa 21. června 2017

The English Version


By Shortcut

The Changeable Head of Franz Kafka

with My Own Associations


A book must be the ax for the frozen sea within us. Franz Kafka

The Fig.1: My first view of The Head from a Jewish monument. Prague, 4.10. 2017.
Obr.1: Můj první pohled na Hlavu od židovského památníku. Praha, 10.4. 2017.

On April the 10-th 2017 I had the chance to see and to photograph the Head at last. On the day me and Robert (my son) took a taxi car and we asked a taxi driver for to take us downtown. Then we leaved in one Prague suburb not too far away from the Prague boundary.

The Fig.2: This Head has written The Castle....... Prague, 4.10. 2017.
Obr.2: Tahle hlava napsala Zámek...... Praha, 10.4. 2017.

We left the taxi car nearby the artistic artifact by David Černý and we were approaching to it gradually. I recall there was a stony Jewish monument on a corner among houses. We sat on its rim and we took a cigarette. While we were smoking we were looking around the surroundings. A girl with her boyfriend stopped to talk on the opposite side of the monument behind our backs. Cobbled pavements, asphalt streets, rows of tall old houses with recovered faces, a lot of people passing by at all directions at various tempos, blind walls and walls with windows. And manifold shops at the level of pavements and in places the typical urban green arranged in limited rooms. I stared at an urban scene just in front of my eyes and then I saw the Head at the first time. It appeared to me at a distance almost like a picture on a wall.

The Fig.3: This Head has written The Process....... Prague, 4.10. 2017.
Obr.3: Tahle Hlava napsala Proces...... Praha, 10.4. 2017.


The Fig.4: This Head has written The America......... Prague, 4.10. 2017.
Obr.4: Tahle Hlava napsala Ameriku........ Prague, 10.4. 2017.

Though it was at a distance I could recognize it consisted of many small parts in overlapping layers. It was like the Rubik´s cube but in much more complex form. All the small elements together formed The Head. It turned around its own axis at short intervals. At the same time its separate rows of the elements started leaving their mutual positions thus making the characters of The Head´s face fuzzy and lost. A while later The Head´s face took its original resemblance on itself again. This cycle - lost resemblance and renewed resemblance - were repeating continuously.

The Czech Version


Zkratkou

Měnlivá hlava Franze Kafky

s mými vlastními asociacemi

Kniha musí být sekerou na zamrzlé moře v nás. Franz Kafka

The Fig.5: This Head has been the author of The Metamorphosis.......... Prague, 4.10. 2017.
Obr.5: Tahle hlava napsala Proměnu...... Praha, 4.10. 2017.


The Fig.6: This Head has lived in Prague and its friend has been Max Brod........ Prague, 4.10.
2017.
Obr.6: Tahle Hlava žila v Praze a její přítel byl Max Brod........Praha, 10.4. 2017.

10. března 2017 jsem měl možnost Hlavu konečně zhlédnout a fotografovat. Ten den jsme si s Robertem (synem) vzali taxík a požádali taxíkaře, aby nás zavezl do centra. Tehdy jsme bydleli na jednom pražském předměstí nedaleko od hranice Prahy.

The Fig.7: This Head has been married and its wife has named Milena Jesenská...... Prague,
4.10. 2017.
Obr.7: Tahle hlava byla ženatá a její žena se jmenovala Milena Jesenská......Prague, 10.4.
2017.

The Fig.8: This Head has read aloud its own texts to friends and from time to time it had to
cease reading because its own texts have made It laughing........ Prague, 4.10. 2017.
Obr.8: Tahle Hlava četla nahlas vlastní texty přátelům a občas musela přestat číst, protože
ji vlastní texty rozesmávaly........ Praha, 10.4. 2017.

Taxík jsme opustili poblíž výtvarného artefaktu Davida Černého a přibližovali jsme se k němu postupně. Vzpomínám, že na nároží mezi domy byl kamenný židovský pomník. Posadili jsme se na jeho okraj a dali si cigaretu. Zatímco jsme kouřili, rozhlíželi jsme se po okolí. Na protější straně pomníku za našimi zády se zastavila dívka s přítelem, aby si popovídali. Dlážděné chodníky, asfaltové ulice, řady vysokých starých domů s renovovanými fasádami, spousta lidí procházejících kolem ve všech směrech v různých tempech, slepé zdi a zdi s okny. A rozmanité krámky na úrovni chodníků a místy typická městská zeleň uspořádaná v omezených prostorech. Zazíral jsem na městský výjem právě před očima a tehdy jsem Hlavu uviděl poprvé. Zjevila se mi v dálce skoro jako obraz na zdi.


The Fig.9: This Head has suffered from TBC. When It has died It has been 41 years old only.
It has been buried at the New Jewish Cemetery in Prague....... Prague, 4.10. 2017.
Obr.9: Tahle Hlava trpěla TBC. Když zemřela, bylo Jí pouhých 41 let. Je pochována na Novém
židovském hřbitově v Praze........ Praha, 10.4. 2017.

I když to bylo na dálku, dokázal jsem rozpoznat, že sestává z mnoha malých součástí v překrývajících se vrstvách. Byla jako Rubikova kostka, ale v mnohem složitějším tvaru. Všehny ty malé prvky tvořily dohromady Hlavu. V krátkých intervalech se otáčela kol své osy. Současně jednotlivé řady prvků začaly opouštět vzájemné pozice, čímž způsobovaly, že rysy tváře Hlavy se rozmazávaly a ztrácely. Po chvíli tvář Hlavy opět nabyla původní podobu. Tento cyklus - ztracená podoba a obnovená podoba - se neustále opakoval.

The Fig.10: The Jewish monument. We have been in the sacred place. Here we have been
finding ourselves within large area of The late Old Jewish Cemetery with many remnants of
  the Jews buried under our feet. Franz Kafka´s roots have been Jewish, too. Prague, 4.10. 2017.
All the photos were taken with my smart phone.
Obr.10: Židovský památník. Jsme na posvátném místě. Tady se nacházíme v rozsáhlé oblasti
bývalého Starého židovského hřbitova s mnoha ostatky Židů pohřbených pod našima nohama.
Kořeny Franze Kafky byly také židovské. Praha, 10.4. 2017.
Všechny fotografie byly pořízeny mým chytrým mobilem.

Žádné komentáře:

Okomentovat