neděle 25. června 2017

The English Version

By Shortcut

The Way

The Fig.1: My first photo when we left the car. Perhaps the buildings belong to the Castle I
 think. There is a local church´s tower behind them. In Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.1: Mé první foto, když jsme opustili auto. Myslím, že ty budoby patří k Zámku. Za nimi
věž místního kostela. V Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.2: An asphalt road leading through the village. The Castle is not too far from
this section of our way. Slowly it pushes itself behind our right shoulders. In Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.2: Asfaltová silnice přes vesnici. Zámek není moc daleko od tohoto úseku naší cesty.
Zvolna se posouvá za naše pravá ramena. V Liblici, 27.5. 2017.

Every destination has its way there and back. Often we speak about our destinations but we forget the ways leading us to them. And I was busy and I photographed the one we walked to the habitat behind The Castle in Liblice the village. Let´s take a walk the way and let´s take a look at some pictures illustrating its coarse up to the habitat.

The Fig.3: This section of the way was lined with birch trees. In Liblice the village, 5.27.
2017.
Obr.3: Tento úsek cesty lemovaly břízy. V Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.4: Next to this old oak the panel with our nation symbol - two tailed lion - announces
that we were heading for the habitat of the European importance. Almost behind Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.4: Vedle tohoto starého dubu panel s naším národním symbolem - dvoocasým lvem -
oznamuje, že směřujeme k lokalitě evropského významu. Skoro za vesnicí Liblice, 27.5. 2017.

The Fig.5: I am astounded with thick trunks of oaks alongside the way to my right side. Some
of the trunks are covered with the climbing ivy (Hedera helix). Almost behind Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.5: Jsem ohromen silnými kmeny dubů podél cesty po mé pravé straně. Některé z kmenů
porůstá popínavý břečťan (Hedera helix). Skoro za Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.6: I am taking a shot of oak logs next to the right side of the way. They are like a
show of the tree-rings - the stopped tree-clocks. And my cast shadow is closing this photo-
composition. Almost behind Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.6: Fotím dubové klády vedle pravé strany cesty. Jsou jako ukázka letokruhů - stoplých
stromových hodin. A můj vržený stín tuhle fotokompozici uzavírá. Skoro za Liblicí, 27.5.
2017.

The Fig.7: I notice a trimmed willow in one line with a street lamp. There is towering a conifer
behind the cottages. Almost behind Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.7: Všímám si zastřižené vrby v jedné linii s pouliční lampou. Za chalupami se tyčí nějaký
jehličnan. Skoro za Liblicí, 27.5. 2017.

The Czech Version

Zkratkou

Cesta


The Fig.8: We bypass the obstacle in the way. The village is behind us. Fields and a wide view
of the landscape to the left, a wood to the right. Behind Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.8: Obcházíme překážku v cestě. Vesnice je za námi. Pole a široký výhled po krajině vlevo,
les napravo. Za Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.9: A moment later we take a right turn, again we bypass the block in the way and
our field way changes into a sylvan one. You can see my son behind the green bar. Behind
Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.9: O chvíli později zahýbáme doprava, opět obcházíme zábranu v cestě a naše polní cesta
se mění v lesní. Za zelenou závorou můžete vidět mého syna. Za Liblicí, 27.5. 2017.

The Fig.10: Often I stop and I look up to the crowns of remarkably tall oaks. Behind The Castle
in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.10: Často se zastavuji a vzhlížím do korun pozoruhodně vysokých dubů. Za Zámkem v
Liblici, 27.5. 2017.

Každá destinace má svou cestu tam a zpět. Často mluvíme o našich destinacích, ale zapomínáme na cesty, jež nás k nim vedou. A tu, po níž jsme došli na lokalitu za Zámkem v Liblici, jsem pilně fotil. Pojďme se po té cestě projít a pohleďme na obrázky, které ilustrují její průběh až na lokalitu.The Fig.11: The sylvan way is direct and the aptest expression to this wood is a deer-park. This
character is explained by the Castle´s vicinity. Behind the Castle in Liblice the village, 5.27.
2017.
Obr.11: Lesní cesta je přímá a nejvýstižnější výraz pro tento les je obora. Tento rys je vysvětlen
blízkostí Zámku. Za Zámken v Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.12: A roofed woody panel informs about local fauna. Behind the Castle in Liblice the
village, 5.27. 2017.
Obr.12: Zastřešená dřevěná tabule informuje o místní fauně. Za Zámkem v Liblici, 27.5. 2017. 


The Fig.13: Our goal, the habitat, is at our sight but I must stop again to photograph this titanic
oak. First I did a detail of its massive trunk with the vertical long crevices in its grey bark.
Behind The Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.13: Náš cíl, lokalita, je v dohledu, ale já se musím opět zastavit, abych si vyfotil tenhle
titánský dub. Nejdřív fotím jeho masivní kmen s kolmými spárami v šedé kůře. Za Zámkem v
Liblici, 27.5. 2017.


The Fig.14: Standing tightly next to the titanic oak´s foot I am taking this portrait of dizziness.
Behind the Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.14: Stojím těsně vedle úpatí titánského dubu a pořizuji tento portrét závratnosti. Za
Zámkem v Liblici, 27.5. 2017.

The Fig.15: We are in the goal of our way. The habitat is in front of us. The Castle´s
 aristocracy has seemed to keep the habitat to next generations. Will we be able to do the same?
Behind the Castle in Liblice the village, 5.27. 2017.
Obr.15: Jsme v cíli naší cesty. Lokalita je před námi. Zdá se, že zámecká šlechta lokalitu
zachovala pro příští generace. Dokážeme totéž? Za Zámkem v Liblici, 27.5. 2017.Žádné komentáře:

Okomentovat