pondělí 19. června 2017

The English Version

By Shortcut

The Fig.0: My favor of my own subverted selfies in street mirrors has been increasing. This
my selfie was taken in the course of our climb the road up above Milý the village. It has been
my second selfie in the street mirror (my regular readers know). The first mirror was circular
(the more common kind), this one is square (the more unusual kind). 5.19. 2017, taken with
my smart phone.
Obr.0: Má obliba  ve vlastních pokřivených selfíčkách stoupá. Toto selfíčko bylo pořízeno 
během stoupání po silnici nad vísku Milý. Je to už mé druhé selfíčko v pouličním zrcadle
(moji pravidelní čtenáři vědí). První zrcadlo bylo kruhové (běžnější typ), toto je čtvercové
(neobvyklejší typ). 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


On Minute Deviations both in Color and in Pattern of
The Orchis purpurea Flowers

The Fig.1: Flowers of this specimen of Orchis purpurea were whiter than they were with the
standard specimens. Nearby Milý the village. 5.19. 2017, taken with my smart phone.
Obr.1: Květy tohoto exempláře vstavače nachového (O. purpurea) byly bělejší než u
standardních jedinců. Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.


The Fig.2: Almost white flowers of the plant on the Fig.1 at the closer view. Nearby Milý
the village. 5.19. 2017, taken with my smart phone.
Obr.2: Téměř bílé květy rostliny na obr.1 v bližším pohledu. Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017,
pořízeno mým chytrým mobilem.

Once again I am jumping off back to the large slope nearby Milý the village. There was a lot of plants of Orchis purpurea there. First I saw this species at the foot of one slope within The White Slopes complex nearby and above Litoměřice the town. It was on May last year (If you want you can find several posts devoted to this topic in my blog). We found two or three specimens of this species there. Unlike the White Slopes the habitat next to Milý the village showed us tens of plants of this beautiful orchid.

The Fig3: Apparently the plant to the right has its flowers whiter than the one to the left.
Both the plants grew in a shady place and therefore I do not see any connection between
the production of purple pigment and the intensity of sunlight. The plant to the left has much
more purple hue on its flowers than the one to the right. Nearby Milý the village. 5.19. 2017,
taken with my smart phone.
Obr.3: Rostlina napravo má květy zjevně bělejší než ta nalevo. Obě rostliny rostly na stinném
místě, a proto nevidím žádnou spojitost mezi tvorbou nachového pigmentu a intenzitou
slunečního světla. Rostlina vlevo má na květech mnohem nachovější odstín než ta napravo.
Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

If you have the chance to see so many plants of one species growing together then you can have a ideal occasion to study an inter-species variability in such a big population. I had not so many time to go into the details but at such an amount of specimens of one species in one place I could not encounter on a specimen with a difference from standard specimens. In one place I noticed a specimen of which flowers were almost white.

The Fig.4: Several flowers of Orchis purpurea in the more detailed way. The standard kind.
Compare this Fig. with the Fig.1, 2 and 3. The purple pigmentation as well as the purple
pattern are the richer than with the plant with the whiter flowers. Nearby Milý the village.
5.19. 2017, taken with my smart phone.
Obr.4: Několik květů vstavače nachového (O. purpurea) detailněji. Standardní typ. Srovnej
tento obrázek s obr.1,2 a 3. Nachová pigmentace a také nachový vzor jsou bohatší než u
rostliny s bělejšími květy. Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem.

Well then, someday if you come to a similar habitat with a very numerous population of one orchid species be very careful. Do not study separate specimens in the more thorough way because it could be your reliable way to a madness house. Believe me or not. The variability of the orchids has been crazy!


The Czech Version

Zkratkou

O jedné nepatrné odchylce v barvě i vzoru u
vstavače nachového (Orchis purpurea)


The Fig.5: A breath taking robust specimen of Orchis purpurea, the standard kind. Nearby
Milý the village. 5.19. 2017, taken with my smart phone.
Obr.5: Dech beroucí statný exemplář vstavače nachového (O. purpurea), standardní typ.
Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

The Fig.6: The whiter sort of Orchis purpurea. It did not attracted my attention only. Also my
attendants noticed this curiosity. Nearby Milý the village. 5.19. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.6: Bělejší sorta vstavače nachového (O. purpurea). Neupoutala jen mou pozornost. Také
moji společníci si této zvláštnosti všimli. Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.


Ještě jednou si odskakuji zpět na rozsáhlou stráň u vísky Milý. Byla tam spousta rostlin vstavače nachového (Orchis purpurea). Poprvé jsem tento druh viděl na úpatí jednoho svahu v rozsahu komplexu Bílých strání opodál a nad Litoměřicemi. Bylo to loni v květnu (chcete-li, můžete si vyhledat několik postů věnovaných tomuto tématu v mém blogu). Našli jsme tam pár jedinců tohoto druhu. Na rozdíl od Bílých strání, lokalita vedle vísky Milý nám ukázala desítky rostlin téhle krásné orchideje.

The Fig.7: Flowers of Orchis purpurea play their own game with the sunlight. Here you may
claim that this is the whiter sort but you would not be right. I can confirm that the specimens
on this picture were the classic sort with abundant purple pigmentation. By coincidence the
sunlight, shadows, the purple pigmentation of flowers and at last but not least the camera in
my smart phone participated in this picture on which flowers of the plants appear to be the
whiter with a pale lilac hue. Nearby Milý the village. 5.19 2017, taken with my smart phone.
Obr.7: Květy vstavače nachového (O. purpurea) hrají svou vlastní hru se slunečním světlem.
Zde byste mohli prohlásit, že tohle je ta bělejší sorta, ale pravdu byste neměli. Mohu potvrdit,
že exempláře na obrázku byly klasickou sortou s hojnou nachovou pigmentací. Nahodilou
shodou se sluneční svit, stíny, nachová pigmentace květů a v neposlední řadě fotoaparát v
 mém chytrém mobilu podílely na téhle fotce, na níž se květy jeví bělejší s bledým lila
odstínem. Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým chytrým mobilem. 

Máte-li možnost vidět tolik rostlin jednoho druhu růst pohromadě, pak můžete mít ideální příležitost studovat vnitrodruhovou variabilitu v takové velké populaci. Neměl jsem tolik času, abych zacházel do detailů, ale při takovém množství exemplářů jednoho druhu na jednom místě, jsem nemohl nenarazit na jedince s rozdílem od standardních jedinců. Na jednom místě jsem si povšiml exempláře, jehož květy byly téměř bílé.


The Fig.8: Yet one example of the tricky flowers of Orchis purpurea not only to pollinators
but also to too much curious noses! Nearby Milý the village. 5.19. 2017, taken with my smart
phone.
Obr.8: Ještě jeden příklad šalebných květů vstavače nachového (O. purpurea) nejen pro
opylovače, ale též pro až moc všetečné nosy! Poblíž vísky Milý. 19.5. 2017, pořízeno mým
chytrým mobilem.

Takže, až jednou přijdete na lokalitu s velice početnou populací jednoho druhu orchideje, buďte velmi opatrní. Nestudujte jednotlivé exempláře důkladněji, protože to by mohla být vaše spolehlivá cesta do blázince. Věřte mi či nevěřte. Proměnlivost orchidejí je šílená.

Žádné komentáře:

Okomentovat