čtvrtek 22. června 2017

The English Version

By Shortcut

My Last Reunion with Cephalanthera damasonium

The Fig.1: Two robust specimens of Cephalathera damasonium in full flower. Nearby Milý the
village, 5.19. 2017.
Obr.1: Dva statný exempláře okrotice bílé (C. damasonium). Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

The Fig.2: A next smaller specimen of C. damasonium. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.2: Další menší exemplář okrotice bílé (C. damasonium). Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

My reunions with this graceful species of the orchids (Orchidaceae the family) have belonged to the most often ones.
First I have seen it in the park of the well known mental hospital in Prague where I was employed for many years. It had grown there many, many years ago. It had occurred there for several years and then suddenly it had disappeared totally.
Last time I have seen it a month before. It was in the astounding slope nearby Milý the village. This species was the second of the two orchids we found there. The first and my last meeting with C. damasonium so far has been separated with several decades of years.

The Fig.3:  Two flowers of C. damasonium in profile and enlarged. Nearby Milý the village,
5.19.  2017.
Obr.3: Dva květy okrotice bílé (C. damasonium) v profilu a zvětšené. Poblíž vísky Milý, 19.5.
2017.


The Fig.4:  A top part of an inflorescence of C. damasonium at the closer view. Nearby Milý
the village, 5.19. 2017.
Obr.4: Vrcholová část květenství okrotice bílé (C. damasonium) v bližším pohledu. Poblíž
vísky Milý, 19.5. 2017.

Since I have seen it at the first time it has not changed. It has still looked well. Our exploration of the slope next to Milý the village began from above. First we had to step the slope down through a leafy wood. As we were approaching to its edge we started finding first non flowering plants of this species. As soon as we reached the wood´s edge we found ourselves in a zone of its most numerous occurrence at this habitat. The transition between the wood and the slanted open meadow with islets of bushes and trees at the lower levels of the slope was its habitat of the number one. It prefers to semi shadowy places strictly. It grew together with plants of Orchis purpurea on the wood´s edge but unlike this orchid it never stepped to the lower open parts of the slope. Orchis purpurea seemed to be able to grow in both shadowy and sunny places.

The Fig.5: Two specimens of C. damasonium growing and flowering tightly together. Nearby
Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.5: Dva exempláře okrotice bílé (C. damasonium) rostoucí a kvetoucí těsně pospolu. Poblíž
vísky Milý, 19.5. 2017.The Fig.6: A more detailed view of two spikes of C. damasonium. The minute black points
on white tepals seems to be some pathological symptom. I have already noticed them with
this orchid at other habitats with its occurrence, too.  Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.6: Detailnější pohled na dvě květenství okrotice bílé (C. damasonium). Drobné černé tečky
na bílých tepalech zdají se být nějakým patologickým symptomem. Všiml jsem si jich už u
této orchideje také na jiných lokalitách s jejím výskytem. Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

Yes, the pompous appearance of O. purpurea as well as its numbers in the slope made C. damasonium Cinderella a bit but I payed the same attention to it as to its bigger, more abundant and more marked relative. I hope it is obvious on my photos.


The Czech Version

Zkratkou

Moje poslední opětovné setkání s okroticí bílou

(Cephalathera damasonium)

The Fig.7:  Two enlarged flowers of C. damasonium. You have the unique chance to look
into its flower´s "smiling" mouth and to see the ochreous yellow part of the labium so called
hypochil. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.7: Dva zvětšené květy okrotice bílé (C. damasonium). Máte jedinečnou možnost
nahlédnout do "smějícího se" ústí květu a vidět okrově žlutou část pysku tzv. hypochil. Poblíž
vísky Milý, 19.5. 2017.

Má opětovná shledání s tímto půvabným druhem z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) patří k nejčastějším.
Poprvé jsem ji uviděl v parku dobře známé psychiatrické nemocnice v Praze, kde jsem byl mnoho let zaměstnán. Rostla tam před mnoha, mnoha lety. Vyskytovala se tam několik let a pak náhle zcela vymizela.
Naposledy jsem ji viděl před měsícem. Bylo to v té ohromující stráni poblíž vísky Milý. Tento druh byl druhým ze dvou orchidejí, které jsme tam našli. Moje první a poslední shledání s okroticí bílou (C. damasonium) až dosud odděluje několik desítek let.


The Fig.8: The same plant as on the previous picture but showing the whole top part of the
spike. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.8: Stejná rostlina jako na předešlém obrázku, ale ukazující celou vrcholovou část
květenství. Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.


Od té doby, co jsem ji spatřil poprvé, se nezměnila. Pořád vypadá dobře. Náš průzkum stráně vedle vísky Milý započal shora. Nejdřív jsme museli sestoupit svahem skrze listnatý les. Jak jsme se blížili k jeho okraji, začali jsme nacházet první nekvetoucí rostliny tohoto druhu. Jakmile jsme dosáhli okraje lesa, ocitli jsme se v zóně jejího nejpočetnějšího výskytu na této lokalitě. Přechod mezi lesem a svažitou otevřenou loukou s ostrůvky křovin a stromů v nižších úrovních stráně byl jejím životním prostředím číslo jedna. Striktně upřednostňuje polostinná místa. Rostla společně s rostlinami vstavače nachového (Orchis purpurea) na lesním okraji, avšak na rozdíl od této orchideje nikdy nesestupovala do nižších částí stráně. Zdá se, že vstavač nachový (O. purpurea) může růst jak na stinných tak i slunečných místech.


The Fig.9: Yet one view of two flowers of the plant on the pictures 7 and 8 in a different
visual context. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.9: Ještě jeden pohled na dva květy rostliny na obr.7 a 8 v odlišném vizuálním kontextu.
Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.

Ano, pompézní vzhled vstavače nachového (O. purpurea), jakož i jeho počty ve stráni, dělaly z okrotice bílé (C. damasonium) trochu Popelku, ale já jí věnoval stejnou pozornost jako jejímu většímu, hojnějšímu a nápadnějšímu příbuznému. Doufám, že je to na mých fotkách očividné.The Fig.10: Two smaller specimens of C. damasonium in penetrating rays through their leaky
natural parasol. Nearby Milý the village, 5.19. 2017.
Obr.10: Dva menší exempláře okrotice bílé (C. damasonium) v pronikajících paprscích
skrze jejich děravý přírodní slunečník. Poblíž vísky Milý, 19.5. 2017.


Žádné komentáře:

Okomentovat