sobota 24. června 2017

The English Version

By Shortcut

Photo-moments of My Currently Flowering Green Pets
in Home Cultivation

The Fig.1: Today´s photo of my member of Cactaceae the family. It has been finishing its
flowering. I have still known its botanic name in Latin. The flowers are small, here they are
enlarged. You can see a lot of stamens with a lobe like stigma in the center of them. 6.24.
2017.
Obr.1: Dnešní foto mého člena z čeledi katusovitých (Cactaceae). Dokvétá. Pořád neznám
jeho botanický latinský název. Květy jsou malé, zde jsou zvětšeny. Můžete vidět mnoho
tyčinek s laločnatou bliznou v jejich středu. 24.6. 2017.


The Fig.2: I have documented the massive flowering of my no name cactus more than two
months before. In our former flat. 3.21. 2017.
Obr.2: Dokumentoval jsem hromadné kvetení mého bezejmenného kaktusu před více než
dvěma měsíci. V našem bývalém bytě. 21.3. 2017.


The Fig.3: This photo shows both the cactus and the second succulent forming its spike at the
first time since the time it has been in my cultivation. The two plants have shared the same
plastic small dish. Maybe the second succulent was inspired to flower by the cactus. In our
new flat. 6.24. 2017.
Obr.3: Tohle foto ukazuje kaktus a druhý sukulent tvořící květenství poprvé od doby, co je v
mé kultivaci. Obě rostliny sdílejí stejnou plastovou misku. Možná byl druhý sukulent ke
kvetení inspirován kaktusem. V našem novém bytě. 24.6. 2017.

I would like sharing several photos of my green pets in flower with you in this post. My cultivated plants have experienced our removing from the former flat to the current one together with me. In the mean time I can say they have showed no negative symptoms. They all have seemed to manage the change well.

The Fig.4: The good message is fuzzy a bit on this picture but despite this you can recognize
the thing in the center of the leafy rose I think. The good message tells me that the plant has
been forming its first spike under my conditions. In our new flat. 6.19. 2017.
Obr.4: Ta dobrá zpráva je na obrázku trochu rozmazaná, ale vzdor tomu myslím, že dokážete
rozpoznat tu věc ve středu listové růžice. ta dobrá zpráva mi říká, že rostlina vytváří své první
květenství v mých podmínkách. V našem novém bytě. 19.6. 2017.


The Fig.5: The upcoming flowering of my no name succulent of the number two at the closer
view. The plant has been forming its spike. In our new flat. 6.19. 2017.
Obr.5: Nadcházející kvetení mého druhého bezejmenného sukulentu číslo dvě v bližším
pohledu. Rostlina tvoří květenství. v našem novém bytě. 19.6. 2017.

Currently three species have been in flower. Two of them are succulents. The third is one of my two orchids of Phalaenopsis the genus. As for the flowering succulents I have not identified its species names so far. One is apparently of the Cactaceae the family. The second may be closer to such the species as Haworthia is or it may fall into Agavaceae the family or Yuccaceae family.

The fig.6: Today´s photo shows the top part of the succulent´spike in the more detailed way.
You can see developing buds. Within five days (see the previous photo) the plant has done
 a lot of work!The spike development has been very fast. In our new flat. 6.24. 2017.
Obr.6: Dnešní foto ukazuje vrcholovou část květenství sukulentu detailněji. Můžete vidět
vyvíjející se poupata. Během pěti dnů (viz předešlé foto) vykonala rostlina spousty práce!
Vývoj květenství je velmi rychlý. V našem novém bytě. 24.6. 2017.

The Fig.7: The spike´s base growing up out of the center of the leafy rose in a special detail.
In our new flat. 6.24. 2017.
Obr.7: Báze květenství vyrůstající ze středu listové růžice ve zvláštním detailu. V našem
novém bytě. 24.6. 2017.

The photos have been taken during last three or four months. Of course, with a help of my smart phone.


The Czech Version

Zkratkou

Foto-momentky mých současně kvetoucích
zelených miláčků v domácí kultivaci


The Fig.8: The first opened flower of Phalaenopsis the genus under new conditions of our new
flat. My plants occupied the new flat by several days sooner than me and my son.
5.26. 2017.
Obr.8: První otevřený květ z rodu můrovník (Phalaenopsis) v nových podmínkách našeho
mnového bytu. Mé rostliny zabraly nový byt o několik dní dříve než já se synem. 26.5. 2017.

Rád bych s Vámi v tomto postě sdílel několik fotografií svých zelených miláčků v květu. Mé pěstované rostliny zažily naše stěhování z bývalého bytu do současného spolu se mnou. Prozatím mohu říci, že nevykazují žádné negativní příznaky. Zdá se, že všechny zvládly tu změnu dobře.

The Fig.9: Both the flowers of my Phalaenopsis orchid (one of two of this genus I have) have
still been opened. In our new flat. 6.19. 2017.
Obr.9: Oba květy mé orchideje z rodu můrovník (Phalaenopsis) (jedné ze dvou tohoto rodu,
které mám) jsou stále otevřené. V našem novém bytě. 19.6. 2017.

V současné době kvetou tři druhy. Dva z nich jsou sukulenty. Třetí je jednou z mých dvou orchidejí z rodu můrovník (Phalaenopsis). Pokud jde o kvetoucí sukulenty, dosud jsem neurčil jejich druhová jména. Jeden je zjevně z čeledi kaktusovitých (Cactaceae). Druhý může být snad blízký takovému rodu jako je Haworthia nebo může spadat do čeledi Agávovitých (Agavaceae) popř. Jukovitých (Yuccaceae).

The Fig.10: Today´s photo of the older flower of the two taken with my smart phone through
a hand glass. The second opened flower is in profile to the right. In our new flat. 6.24. 2017.
Obr.10: Dnešní foto staršího květu z obou pořízený mým chytrým mobilem přes lupu. Druhý
otevřený květ je v profilu napravo. V našem novém bytě. 24.6. 2017.

Fotografie byly pořízeny během posledních tří či čtyř měsíců. Samozřejmě, s pomocí mého chytrého mobilu.

Žádné komentáře:

Okomentovat